Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Sèonaid
Janet
Eachan
Hector
'S e Muileach a tha ann
He is from Mull. (a native of...)
'S e Muileach a tha ann an Iain.
Iain is from Mull. (a native of...)
Tha e ag ràdh gur e eilean ubhasach.
He says that Mull is a very beautiful island.
'S e gu dearbh.
It is indeed.
'S e Ban-Bharrach a tha annamsa.
I am a (female) native of Barra. (I am from...)
àite (m)
a place
'S e eilean beag a tha ann.
It is a small island.
'S e clèireach a tha annam.
I am a secretary / clerk.
Tha mi ag obair aig a' Chromhairle.
I work for the council.
'S e clèireach a tha inntese.
She is a secretary.
anns na h-oifisean ùra.
in the new offices
A bheil an obair a' còrdadh rithe?
Does she enjoy / like the work?
Tha mi a' smaoineachadh gu bheil.
I think so.
'S e oifis bheag a tha aice.
She has a small office.
cuideigin eile
somebody else
Tha sin a' còrdadh rithe.
She enjoys / likes that.
'S e tidsear a tha ann an Dòmhnall.
Donald is a teacher.
anns an àrdsgoil
in the high school