Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
-I açıklamak
to explain
Ali konuyu açıkladı.
-I bulmak
to find
Adam anahtarı buldu.
-A akmak
to flow
Su bahçeye akıyor.
-A çağırmak
to invite
Ayşe'yi partiye çağırdım.
-dAn akmak
to flow
Su lavabodan akıyor.
-dAn gelmek
to come
O marketten geliyor.
-I açmak
to open
O paketi salonda açtı.
-dAn bıkmak
to get bored, become fed up with
Ankara'da trafikten bıktı.
-I kıskanmak
to be jealous of
Partide herkez Ayşe'yi kıskandı, o çok güzeldi.
-I süzmek
to strain
Bu yoğurdu süzdüm.
-I zehirlemek
to poison
Bu yemek beni zehirledi.
-I yakmak
to burn
Çocuk gazeteyi yaktı.
-A getirmek
to bring
Garson bize salata getirdi.
-A ısmarlamak
to order
Arkadaşım bize kahve ısmarladı.
-dAn öpmek
to kiss
Ali Ayşe'yi yanağından öptü.
-dAn inmek
to alight/come down
Adam merdivenden iniyor.
-dA araştırmak
to research
Üniversitede eski kültürleri araştırdım.
-dA göndermek
to send, dispatch, send out
Rusya'da çocukları altı yaşında okula gönderiyorlar.
-I sarmak
to wrap (around)
Bu paketi güzel kağıtla sar!
-I kavurmak
to roast
Şeyda eti kavurdu.
-A bağışlamak
to donate
Patronum çocuklara kitap bağışladı.
-A katmak
to add
Yemeğe tuz kat, lütfen!
-dAn sallamak
to sway/wave
Onlar arabadan bayrak sallıyor.
-dAn kazmak
to dig
Bahçeyi sağdan kazdılar.
-dA ekmek
to sow
Çiftçi tarlada buğday ekiyor.
-dA güvenmek
to trust
Teknik direktör bu maçta Ahmet'e güveniyor.
-I özlemek
to miss
Ben seni çok özledim
-I ısıtmak
to heat
Lütfen, bu çorbayı ısıtınız.
-I temizlemek
to clean up
Dün evi temizledim.
-A tükürmek
to spit out
Adam caddeye tükürüyor.
-A yakışmak
to be fit/to look good
Gömlek Ali'ye yakıştı.
-A gülmek
to laugh
Aslıhan Neslihan'a güldü.
-dAn utanmak
to be ashamed
Ali amcasından utandı.
-dAn götürmek
to take away
Fahri kitaplarını ofisten eve götürdü.
-dA çözmek
to solve
Öğrenciler derste matematik problemi çözüyor.
-dA harcamak
to spend/to waste
O Roma'da çok para harcadı.
-I soymak
to peel
Bütün elmaları soyduk.
-I ödemek
to pay
Bu faturayı ödeyin, lütfen!
-A dilemek
to wish
Size mutluluklar diliyorum.
Dile benden ne dilersen.
-A küfretmek
to curse
Ali adama küfretti.
-dAn duymak
to hear
Ahmet haberi Ayşe'den duydu.
-dAn kiralamak
to rent
Bu şirketten bir araba kiraladı.
-dA duygulanmak
to be touched (affected)
Sinemada herkes duygulandı.
-dA horlamak
to snore
Ali koltukta horluyor.
-I atmak
to throw
Adam çöpü attı.
-I duymak
to hear
İlginç haberi duydun mu?
-A saldırmak
to attack
Köpek adama saldırdı.
-A yürümek
to walk
Adam ofise yürüyor.
-dAn sürmek
to drive
Biz arabayı sağdan sürüyoruz.
-dAn dolmak
to fill (up)
Kapıdan eve su doldu.
-dA asmak
to hang (up)
Salonda duvara resim astım.
-dA nişanlanmak
to get engaged (to)
Onlar büyük bir otelde nişanlandı.