Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
an t-athair

aithreacha
father

fathers
an mháthair

máithreacha
mother

mothers
an tuismitheoir

tuismitheoirí
parent

parents
an mac

mic
son

sons
an iníon

iníonacha
daughter

daughters
an deartháir

deartháireacha
brother

brothers
an deirfiúr

an deirfiúracha
sister

sisters
an col ceathrair

col ceathracha
cousin

cousins
an t-uncail

uncailí
uncle

uncles
an aintín

aintíní
aunt

aunts
an nia

nianna
nephew

nephews
an neacht

neachtanna
niece

nieces
an seanathair
grandfather
an tseanmháthair
grandmother
an garmhac

garmhic
grandson

grandsons
an ghariníon

gariníonacha
granddaughter

granddaughters
leasathair
stepfather
leasmháthair
stepmother
Is páiste aonair mé
I'm an only child
Tá mé uchtaithe
I'm adopted
Tá triúr clainne agam
I have three children
Tá beirt pháistí againn
We have two children
An bhfuil clann/páistí agat?
Do you have any children?
Tá beirt mhac agam
I have two sons
Tá mac agus triúr iníonacha againn
We have a son and three daughters
an bhean chéile
wife
an fear céile
husband
pósta
married
scartha
separated
colscartha
divorced
singil
single
baintreach
widow
baintreach fir
widower
Tá mé geallta
I'm engaged
An bhfuil deartháir nó deirfiúr ar bith agat?
have you any brothers or sisters?