Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/2

Click to flip

2 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ange tre viktiga villkor för virusets livscykel.
1. Kräver värdceller för replikation
2. Utnyttjar värdcellens replikationsmaskineri
3. Produktion av nya virus kräver tillgång på substrat från värdcellen
Ange tre olika samband mellan en virusinfektion och latens.
1. Direktinfektion leder till replikation och celldöd
2. Infektion leder till latens -replikation och celldöd (retrovirus)
3. Infektion leder till replikation med bibehållen viabilitet av värdcellen (t ex HIV).