Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aspectele de relativa stabilitate
Prin ele,
ce se pot face
la ce folosesc ?
previziuni
asupra reactiilor subiectului
conduitei
factorii de personalitate sint organizati in
structuri
distingem intre trasaturi :
clasificare
1directionale motivationale sau de atitudine
2stilistice instrumentale sau aptitudinale
trasatura intra ca un ...
Eysenk in analiza factoriala
factor
Allport :
trasaturile au o dispozitie ...
in analiza factoriala Eysenk considera ca trasatura intra ca un factor
ierarhica
In analiza factoriala a ..?cui .. se considera ca trasatura intra ca un factor(Eysenk) ?
a Personalitatii ( analiza factoriala a Personalitatii)
Catell a diferentiat intre trasaturi de ..care si de care
1943
de adincime ne_nominalizate
suprafata secundare sistematizate variabile
caracteristici Trasaturi de personalitate 4

caracterizare Trasaturi
1relativ stabile
2 constanta
3sintetism ( aspect sintetic)
4generalitate -ajung sa fie definitorii pt subiect
..............
esentialitate
Trasatura intra ca un ...
( Eysenk , In analiza factoriala trasatura intra ca un ..iar Allport le considera ca avind dispozitie ierarhica)
FACTOR
trasaturi = elemente de ..... si ....... a Personalitatii
stabilitate si
consistenta
Trasatura e o constanta cum?...ce fel..
dinamica
Nici o trasatura nu se..... singura ci este o ...
manifesta
reactie genralizata care le presupune pe toate celelate
Nici o trasatura NU se..... singura ci
este o .........generalizata ,
care le presupune pe ....
manifesta
REACTIE genralizata
toate celelalte
Trasatura e o
dispozitie
generalizata si ...
focalizata si
generalizata Dispozitie
Trasatura e o
Dispozitie ...si ...

Nici o trasatura nu se manifesta singura ci este o dispozitie
focalizata si
genralizata
Trasatura e o
Dispozitie ...si ...

Nici o trasatura nu se manifesta singura ci este o dispozitie
focalizata
organizata si

e o reactie genralizata
trasatura e
o ..
actualizata circumstantial
potentialitate