Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ก ไก่
gɔɔ gài
(chicken)
(鸡)
จ จาน
jɔɔ jaan
(plate)
(盘子)
ฎ ชฎา
dɔɔ chá-daa
(a kind of crown)
(尖顶冠)
ฏ ปฏัก
dtɔɔ bpà-dtàk
(a kind of goad stick)
(赶牛鞭)
ด เด็ก
dɔɔ dèk
(child)
(小孩)
ต เต่า
dtɔɔ dtào
(turtle)
(龟)
บ ใบไม้
bɔɔ bai-máai
(leaf)
(叶)
ป ปลา
bpɔɔ bplaa
(fish)
(鱼)
อ อ่าง
ɔɔ àang
(basin)
(盆)