Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
flott
elegant; generös
påverkar
ha inflytande på så att en förändring sker
forskare
syssla med forskning (allmänt "leta efter, försöka utreda - (klargöra, undersöka , göra en utredning av)
avskalat
peeled
intryck
den bild el. föreställning som något skapar hos en människa, uppfattning
tendens
utveckling eller strävan i en viss riktning, benägenhet
enheten
(minsta) sammanhängande helhet inom en större grupp
beror på
ha till orsak (depend on)
intryck
den bild el. föreställning som något skapar hos en människa, uppfattning
tvärtom
raka motsatsen; inte alls (on the contrary)
invånaren
person som bor i ett land
pynta
dekorera
kulör
färg
terräng
(obanad - som man inte trodde var möjlig ) mark (i motsats till vägar etc) ground
revnad
känsla av välbehag (nöje och glädje)
varar
räcka, hålla på
* strejken varade (i) tio dagar
ju
1) före komparativ i samma mån som - ju roligare jobb man har desto mer sällan sjukskriver man sig 2) inte sant, eller hur, som du vet (betecknar något som bekant el. självklart)
rymd
volym - lufttomt rum utanför jorden (även allmänt om det vi kallar "himmel") - space
märke
fabrikat
ögat
öga [²'ö:ga ] ögat ögon ögonen
utsträkling
omfattning (stolek), grad
nedärvda
som man fått genom biologiskt el. kulturellt arv (kvarlåtenskap; ärftlighet, arvsanlag )- hereditary