Matching (20) Match items in column A to column B

Column a Column b
1.
A.
សិក្សា
sik​sa
2.
B.
ជិត
jit
3.
C.
តារា
tara
4.
D.
ស្រុក
s​rok
5.
E.
ចំណាយ
cṃńay
6.
F.
ជប៉ុន
jb:on
7.
G.
ធ្លាប់
ť​la'b (ťlOab)
8.
H.
ស្រ
s​r (srA)
9.
I.
កំណើន
kṃńeun
10.
J.
នានា
nana
11.
K.
អារម្មណ៍
·arm​mń´(·arOmmń´)
12.
L.
ឈ្នះ
ç​nḥ (çnEAḥ)
13.
M.
លេង
leg
14.
N.
អង្គការ
·g​qkar
15.
O.
ក្រោម
k​raom
16.
P.
បន្ទាប់
bn​ţa'b (bAnţOab)
17.
Q.
កម្មវិធី
km​mviťii (kAmm..)
18.
R.
អគារ
·qar
19.
S.
វ័យ
váy (also វយ vy)
20.
T.
អំពី
·ṃpii