Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
regelen
regler
afhankelijk
dependant de
de samenleving (-en)
la societe
geweld
violence
dreigen
menacer
afspraak (-afspraken-)
accord
dwingen
contraindre
waard zijn
valoir quelque chose
niets waard zijn = ne rien valoir
verdrag (-en)
treaty
zich beheersen
se controler, se maitriser
tegelijkertijd
simultanement
ontspannen
se decontracter
opkomen voor
to stand for/to fight for
belang (-en)
importance/interet
slaan
se battre
schreeuwen
crier
huilen
pleurer
aanpakken
saisir
het bereiken van hun doelen
parvenir a leurs fins
de overeenkomst
accord
kenmerk (-en)
caracteristique
aan deel nemen
prendre part a?/prendre le partie de?
tot overeenkomst komen
parvenir a un accord
de middeleeuwen
the middle age
de partij
the side, the party
schenden
to break/to violate
tegengesteld
opposite
vertrouwen
trust
waarschijnlijk
probablement
noodzakelijk
necessaire
geschikt
convenable
tijdstip
moment
bepalen
determiner, fixer
tevoren
a l'avance
nadenken over
reflechir a
bereiken
atteindre
de concessie (-s)
concession
voorwaarde (-n)
condition
de opvatting (-en)
opinion
verdedigen
defendre
overtuigen (on)
convaincre (de)
uitoefenen
to exercise
invloed
influence
eisen
exigence
het initiatief
the initiative
minimaal
minimal
organisatorisch
organizational
redelijk
raisonnable
de salarisindeling
the pay scale
de indeling
the repartition
huidig
actuel
de lage kant
XXX (dat lijkt me eerlijk gezegd wat aan de lage kant)
aardig
joli
uitlopen
terminer
lastig
difficile
geweldig
formidable
uitkiezen
choisir
verzinnen
imaginer
rooster
emploi du temps
opdracht
la mission
doorgeven
transmettre/faire passer
uitbreiden
elargir
vanzelfsprekend
de toute evidence/naturellement
pas
qu'/juste/exactement
overleg
concertation
taakverdeling
repartition des taches
betekenen
signifier
overeenstemming
l'entente/l'accord
wennen
s'habituer a
de week (-weken-)
the week
lukken
arriver a
het lukt me wel: j'y arrive(rai)