Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
onderwerp
subject
aan de orde zijn
etre a l'ordre du jour
de notulen
proces-verbal/compte-rendu
vaststellen
etablir
de voorzitter
le president (reunion)
wekelijkse
weekly
de stafvergadering
the staff meeting
een agenda opstellen
etablir un agenda
het vervolg
la suite
mening
opinion
opdringen
imposer
eigenlijk
a vrai dire
namelijk
a savoir
hard
grandement, dur
terwijl
tandis que
bittere noodzaak
besoin amer
eenvoudig
simple/makkelijk
blijken
s'averer
bijzonder
particulierement
handig
pratique
steunen
soutenir (financierement)
openstaan voor
etre ouvert a
goud waard
worth gold
de aantekening (-en)
note(s)
noteren
to take notes
waardevol
worth it
de bijlage (-n)
attachement, annexe
mededelen
to announce
de mededeling (-en)
the announce
het afscheid
l'adieu
de maatregel (-en)
la mesure (intention to do)
met betrekking tot (mbt)
concernant
w.v.t.t.k
wat verder ter tafel komen
(what's left to discuss)
aansluitend lunch
with lunch attached, included
toenemend
increasing
ziekteverzuim
absenteisme (du a la maladie)
bijeenkomst
reunion
de borrel
aperitif
iemand welkom heten
souhaiter la bienvenue a quelqun
inhoudelijke
portant sur le contenu
verwelkomen
welkom heten
overgaan
to go over to/to switch to
de kerstborrel
l'aperitif de noel
de bezetting
the occupation
overnemen
to take over
de rondvraag
le tour de table (questions)
het overleg
the discussion
vervolgens
ensuite
vermelden
annoncer
er verzorgd uitzien
apparaitre/avoir l'air soigne
opgenomen in de notulen
repris dans les notes
tot stand komen
se realiser/se faire
toevoegen
ajouter
de bedoeling
the meaning
de gebeurtenis
l'evenement
begrijpelijk
comprehensible
zich afmelden
s'excuser
aanmelden/afmelden
log in/log out
kenmerken
caracteriser
kennisgeven
informer/faire part de
afgekeurd
rejected
goed gekeurd
approved
vast
fix
afkeuren/goedkeuren
rejeter/approuver
het feit
the fact
meestal
mostly
de bijdrage
subvention/contribution
de stichting
the fondation/the creation
plaatsvinden
avoir lieu
de komst
la venue
verspreiden
to spread/to distribute