Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
de uitgeverij
the publisher
leiding geven aan
to lead
het tijdschrift (-en)
the magazine
zich verbazen
(ik verbaas me...)
to be surprised, astonished
het verschil (-len)
the difference
lijken op elkaar
to look alike
bovendien
above all
meteen = onmiddellijk (dble L)
direct, right away
toetreden tot
to join
de benoeming
the nomination
de poot
the paw (pet), the filiale
besturen
to rule, lead (business decisions)
over de streep
(over the line)
overigens
d'ailleurs
amen op zeggen
to agree, to say amen to (NL usage, not really flemmish)
vertegenwordigen
to represent
de (vak)bond
the union
aansluiten
(aangesloten)
to belong to
het geval
the case
inhouden
contenir, vouloir dire
de afdeling
the department
doordringen
(doordrongen)
integrer, penetrer
schelen
faire une difference
zich voorbereiden
to prepare
rekening houden met iets
tenir compte de qqchose
het onderwerp (-en)
the subject
uitdrukken
to express
kritik geven
to criticise
de zakenrelatie
the business relation
de zaak
the case
onderbreken
to interrupt
acceptabel
acceptable
de gast
the guest
een praatje maken
to chat
eerder
vroeger
omgaan met elkaar
to interact with each other
in het ene bedrijf
in het andere bedrijf
bespreken
to discuss
de sfeer
the atmosphere
ontvangen
accueillir
in overleg zijn
?
de vertraging
the delay
trouwens
d'ailleurs
voor het eerst
for the first time
het onderweg
the subject (in a sentence)
het voegwoord
the conjonction
besluiten
to decide
het verslag
the report