• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
umutnu (CLASS 1) - abantu (CLASS 2)
person - people
umlungu (CLASS 1) - abelungu (CLASS 2)
white person - white people
ubaba (CLASS 1a) - obaba (CLASS 2a)
father - father
umfula (CLASS 3) - imifula (CLASS 4)
river - rivers
i(li)bhayisikili (CLASS 5) - amabhayisikili (CLASS 6)
bicycle - bicycles
isikole (CLASS 7) - izikole (CLASS 8)
school - schools
indlu (CLASS 9) - izindlu (CLASS 10)
house - houses
u(lu)debe (CLASS 11) - izindege
lip - lips
ubutnu (CLASS 14)
human nature
ukuhamba (CLASS 15)
travelling
indoda (irr CLASS 9) - amadoda (CLASS 6)
man - men
inkosi (irr CLASS 9) - amakhosi (CLASS 6)
chief - chiefs
intombazane (irr CLASS 9) - amantomabazana (CLASS 6)
girl - girls
iRadio (CLASS 5)
radio
iFour-Wheel Drive (CLASS 5)
Four-Wheel Drive
istation (CLASS 5)
station
iwatch (CLASS 5)
watch
umfazi / abafazi
woman / women
umuzi / imizi
village / villages
ibhasikidi / amabhasikidi
basket / baskets
iwashi / amawashi
watch / watches
isitolo / izitolo
store / stores
indoda / amadoda
man / men
umntwana / abantwana
child / children
umkhonto / imikhonto
spear / spears
imoto / izimoto
car / cars
ubaba / obaba
father / fathers
abantu / umuntu
people / person
izinkwa / isinkwa
breads / bread
amarandi / irandi
Rands (money) / a Rand
izinkomo / inkomo
cattle / cow
imimese / ummese
knives / knife
abeSuthu / umSuthu
Sotho people / a Sotho person
amakamelo / ikamelo
rooms / room
amantombazana / intombazana
girls / girl