Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Q - Sawubona mnunzane/nkosazana
R - Sawubona
Q - Unjani?
R - Ngikhona. Wena unjani?
Q - Usaphila na?
R - Yebo. Ngisaphila na.
Q - Ngubani igama lakho?
R - Ngingu_______. / Igama lami ngu______.
Q - Ngubani isibongo sakho?
R - Isibongo sami ngu_______.
Ungubani wena?
Ngingu_______.