Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Româncă
Romanian woman
Englezoaică
English woman
Căsătorită
Married
O fată
Două fete
Girl
O ziaristă
Două ziariste
Journalist
O profesoară
Două profesoare
Teacher
O studentă
Două studente
Student
O săptămână
Două săptămâni
Week
O casă
Două case
House
O cameră
Două camere
Room
O gară
Două gari
Station
O grădină
Două grădini
Garden
O carte
Două cărţi
Book
O prăjitură
Două prăjituri
Teacake
O cofetărie
Due cofetării
Coffee house
O cafea
Două cafele
Coffee