Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
oshie.ru / oshiemasu
teach/inform
tabe.ru / tabemasu
eat
i.ru / imasu
there is (animate), stay
mi.ru /mimasu
see
da
present plain form of desu
ar.u / arimasu
present plain form of arimasu (there is - inanimate)
wakar.u / wakarimasu
understand
owar.u / owarimasu
finish
kir.u / kirimasu
cut
nom.u / nomimasu
drink
yom.u / yomimasu
read
hatarak.u / hatarakimasu
work (i.e. labour)
oyog.u / oyogimasu
swim
a.u / aimasu
meet
ka.u / kaimasu
buy
kak.u /kakimasu
write
hanasu/ hanashimasu
speak/talk
matsu / machimasu
wait for