Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
de aardappel
potato
alsjeblieft
please (informal)
alstublieft
please (formal)
anders nog iets?
anything else?
de appel
apple
de banaan
banana
bij elkaar
altogether
de bloemenkool
cauliflower
het boek
book
de boon
bean
het brood
bread
de chocolade
chocolate
de chips
chips
de druif
grape
het fruit
fruit
graag
please
de groente
vegetables
hoeveel
how much
de kaas
cheese
de koekje
cookie
kosten
to cost
de maan
moon
de melk
milk
het pak melk
carton of milk
nodig
necessary
hoeveel tomaten heb jij nodig?
how many tomatoes do you need?
nog
as well
de paprika
pepper (red, green)
de peer
pear
de perzik
peach
het pond
500 grams
de radijs
radish
de rijst
rice
het pak rijst
pack of rice
de sinaasappel
orange
het snoepje
candy
uit Nederlands
from the Netherlands
welk(e)
which
wie is er aan de beurt?
who's next?
de wortel
carrot