Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Arbetar
Arbetade
Undersöker
Undersökte
Frågar
Frågade
Behöver
Behövde
Hämtar
Hämtade
Betalar
Betalade
Tycker om
Tyckte om
Åker
Åkte
Går
Gick
Betalar
Betalade
Tycker om
Tyckte om
Åker
Åkte
Går
Gick
Äter
Åt
Hör
Hörde
Ser
Såg
Springer
Sprang
Luktar
Luktade
Diskar
Diskade
Pratar
Pratade
Hoppar
Hoppade
Kör
Körde
Tänker
Tänkte
Bär
Bar
Avbeställer
Avbeställde
Beställer
Beställde
Byter
Bytte
Börjar
Började
Slutar
Slutade
Dricker
Drack
Bäddar
Bäddade
Sover
Sov
Tittar
Tittade
Läser
Läste