Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
象棋
xiang4 qi2
Chinese Chess
跳棋
Chinese checkers
tiao4qi2
圍棋
Go
wei2 qi2
橋牌
Bridge
qiao2 pai2
麻將
Mahjong
ma2 jiang4
西洋棋
Western Chess
xi1 yang2 qi2
氣功
Qi gong
qi4 gong1
柔道
Judo
rou2 dao4
太極拳
taichi
tai4 ji2 quan2
合氣道
Aikido
He2 qi4 dao4
空手道
Karate
kong1 shou3 dao4
跆拳道
Tai Kwon Do
tai2 quan2 dao4
棒球
Baseball

bang4 qiu2
排球
Volleyball

pai2 qiu2
網球
tennis

wang3 qiu2
保龄球
bowling

bao3 ling2 qiu2
慢跑
jogging

man4 pao3
划船
rowing, rafting

hua2 chuan2
跳水
diving
溜冰
skating

liu1 bing1
滑雪
skiing

hua2 xue3
曲棍球
Hockey

qu1 gun4 qiu2
滑水
water-skiing

hua2 shui3
高爾夫球
golf

gao1 er3 fu1 qiu2