• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/442

Click to flip

442 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
火雞肉飯
Turkey rice bowls
hǔojī ròu fàn
貢丸
pork balls
gòngwán
米粉
Rice vermicelli
mǐfěn
蝦仁肉丸
shrimp and meat dumplings
xiārén ròuwán
肉圓
large dumpling made from a gelatinous dough and stuffed with pork and vegetables
ròuyuán
阿給
A-gei deep fried tofu that have been stuffed with crystal noodles and sealed with fish paste and drizzled with spicy sauce on the outside
āgěi
鐵蛋
Iron eggs
tiědàn
蚵仔煎
Oyster omelet
kèzǎijiān
蚵仔麵線
oyster vermicelli
kèzǎi miànxiàn
魯肉飯
minced, cubed, or ground fatty pork, stewed in soy sauce and spices, then served on rice
lǔròu fàn
Rice
fàn
大腸包小腸
small sausage wrapped in big sausage
dàcháng bāo xiǎocháng
三杯雞
a chicken dish
sān bēi jī
麻辣鍋
Spicy hotpot
málàguō
太陽餅
Sun cakes
tàiyángbǐng
月餅
Mooncake
yuè bĭng
刨冰
Taiwanese shaved ice dessert
bàobīng
煉奶
condensed milk
liànnǎi
淡奶
condensed milk
dànnǎi
小吃
snack
xiǎochī
雙包胎
Twins: a sweet Taiwanese fried dough food with chewy dough containing large air pockets on the inside and a crisp crust on the outside
shuāngbāotāi
油條
fried bread stick
yóutiáo
水餃
Potstickers
shuǐjiǎo
蒸餃
Steamed Potstickers
zhēngjiǎo
鍋貼
Fried Potstickers
guōtiē
Pan
guō
Stick
tiē
臭豆腐
Stinky tofu
chòu dòufu
芒果
mango
mángguǒ
Ice
bīng
juice
zhī
大餅
pancake-type flat bread
dàbĭng
饅頭
steamed (rather than baked) bread
mántou
豆漿
soy milk
dòujiāng
tea
chá
咖啡
coffee
kāfēi
牛奶
milk
niúnăi
果汁
fruit juice
guŏzhī
egg(s)
dàn
火腿
ham
huŏtuĭ
麵包
bread
miànbāo
麥片
oatmeal
màipiàn
豬肉
pork
zhūròu
牛肉
beef
niúròu
chicken
goose
fish
shrimp
xiā
龍蝦
lobster
lóngxiā
海鮮
seafood
hăixiān
蔬菜
vegetables
shūcài
白菜
napa cabbage
báicài
豆腐
tofu
dòufu
白飯
white rice
báifàn
炒飯
fried rice
chăofàn
noodles
miàn
soup
tāng
steam
zhēng
pan-fry
jiān
stir-fry
chăo
deep-fry
zhá
boil
zhŭ
shredded
cubed
dīng
sliced
piàn
chunked/nuggets
kuài
苦瓜
bitter melon
kŭuguā
番茄
tomato
fānqié
西紅柿
tomato
xī hóng shì
紅茶
black tea
hóng chá
water
shǔi
拿鐵咖啡
caffe latte
nátǐekāfēi
卡布其諾
cappucino
kàbùqínùo
可樂
cola/coke
kělè
熱茶
hot tea
rèchá
冰咖啡
ice coffee
bīngkāfēi
礦泉水
mineral water
kùangqúanshǔi
橙汁
orange juice
chéngzhī
果汁
juice
gǔozhī
茉莉花茶
jasmine tea
mòlìhūa chá
烏龍茶
oolong tea
wūlóngchá
冰茶
ice tea
bīngchá
薄荷茶
mint tea
bòhe chá
菊花茶
chrysanthemum tea
júhūa chá
玫瑰花茶
rose tea
méiguihūachá
茶包
tea bag
chábāo
茶葉
tea leaves
cháyè
濾茶器
tea strainer
lǜcháqì
濃咖啡
espresso
nóngkāfēi
香檳酒
champagne
xīangbīn jiǔ
綠茶
green tea
lǜchá
冰沙
smoothie
bīngshā
葡萄
grape
pútáo
葡萄汁
grape juice
pútáo zhī
蜜露
honeydew
mìlù
菠蘿蜜
jackfruit
bōlúomì
獼猴桃
kiwi fruit
míhóutáo
清檸檬
lime
qīngníngméng
百香果
passion fruit
bǎixīanggǔo
李子
plum
lǐzi
西瓜
watermelon
xīgūa
菠蘿
pineapple
bōlúo
鳳梨
pineapple
fènglí
橙子
orange
chéngzi
melon
gūa
橘子
tangerine
júzi
藍莓
blueberry
lánméi
梨子
pear
lízi
荔枝
lychee
lìzhī
木莓
raspberry
mùméi
蘋果
apple
pínggǔo
水果
fruit
shǔigǔo
油桃
nectarine
yóutáo
柚子
pomelo, oriental grapefruit
yòuzi
西柚
grapefruit
xīyòu
鱷梨
avocado
èlí
檸檬
lemon
níngméng
apricot
xìng
oil
yóu
蛋糕
cake
dàngāo
黃油
butter
húangyóu
奶酪
cheese
nǎilào
奶油
cream
nǎiyóu
巧克力
chocolate
qǐaokèlì
飲料
drink
yǐnlìao
蛋白
egg white
dànbái
米飯
rice (cooked)
mǐfan
麵粉
flour
mìanfěn
蔬菜
vegetable
shūcài
酸奶
yoghurt
sūannǎi
養樂多
yoghurt drink
yǎnglè duō
蛋黃
egg yolk
dànhúang
口香糖
chewing gum
kǒuxīangtáng
胡椒
black pepper
hújīao
辣醬
chilli sauce
làjìang
甜辣醬
sweet chilli sauce
tián làjìang
蜂蜜
honey
fēngmì
冰淇淋
ice cream
bīngqílín
醬油
soy sauce
jìangyóu
vinegar
湯麵
noodle soup
tāngmìan
豆腐花
soft ginger bean curd
dòufū hūa
杏仁豆腐
almond jelly
xìngrén dòufu
congee
zhōu
快餐
fast food
kùaicān
晚飯
dinner
wǎnfàn
晚餐
dinner
wǎncān
午飯
lunch
wǔfàn
麵條
noodles
mìantíao
noodles
miàn
皮蛋
1000-year egg
pídàn
燒餅
clay oven rolls, sesame
shāobǐng
水餃
dumplings in soup
shǔijǐao
稀飯
porridge
xīfàn
早飯
breakfast
zǎofàn
三明治
sandwich
sānmíngzhì
小笼包
shanghai dumpling
xǐaolóngbāo
奶黃包
custard bun
nǎihúangbāo
餃子
dumpling
potsticker
蒸餃
steamed dumpling
zhēngjǐao
春捲
egg roll
spring roll
火鍋
hot pot
hǔogūo
魚丸
fish ball
yúwán
甜品
dessert
tíanpǐn
北京烤鴨
Peking duck
běijīng kǎoyā
宮保雞丁
Kong pao chicken
gōngbǎo jīdīng
糖醋魚
sweet and sour fish
tángcù yǘ
杏仁
almond
xìngrén
栗子
chestnut
lìzi
花生
peanut
hūashēng
堅果
nut
jīangǔo
腰果
cashew
yāogúo
榛子
hazelnut
zhēnzi
苦瓜
gourd/bitter melon
kǔgūa
蘑菇
mushroom
mógu
大白菜
bok choy
dàbáicài
大蒜
garlic
dàsùan
紅蘿蔔
carrot
húlúobò
茄子
eggplant
qíezi
山藥
yam
shānyao
土豆
potato
tǔdòu
馬鈴薯
potato
mǎ líng shǔ
西紅柿
tomato
xīhóngshì
番茄
tomato
fānqié
西葫蘆
zucchini
xīhúlu
西蘭花
broccoli
xīlánhūa
玉米
corn
yùmǐ
辣椒
chilli
làjīao
花椰菜
cauliflower
hūayēcài
豆子
bean
dòuzi
朝鮮薊
artichoke
cháoxǐanjì
小蘿卜
radish
xǐaolúobo
蘆筍
asparagus
lúsǔn
卷心菜
cabbage
jǔanxīncài
對蝦
prawn
shrimp
蝦仁
shrimp
xiā rén
牡蠣
oyster
mǔlì
龍蝦
lobster
lóngxīa
鰻魚
eel
mányǘ
貽貝
mussel
yíbèi
扇貝
scallop
shànbèi
蛤蚌
clam
gébàng
小龍蝦
crayfish
xǐaolóngxīa
三文魚
salmon
sānwényǘ
鯖魚
mackerel
qīngyǘ
鯡魚
herring
fēiyǘ
魷魚
squid
yóuyǘ
章魚
octopus
zhāngyǘ
meat
ròu
雞肉
chicken meat
jīròu
豬肉
pork
zhūròu
狗肉
dog meat
gǒuròu
牛肉
beef
niúròu
羊肉
mutton
yángròu
青蛙
frog
qīngwā
snake
shé
山羊
goat
shānyáng
漢堡
Hamburger (breakfast)
hànbǎo
香腸
sausage
xīangcháng
tripe
鹿肉
venison
lùròu
菠菜
spinach
bō cài
scallion / green onion
cōng
蕃茄
tomato
fān qié
甘藍
(bot.) Brassica oleracea, and its derivatives the cauliflower, Brussels sprouts, and kale
gān lán
紅蘿蔔
carrot
hóng luó bó
紅薯
sweet potato
hóng shǔ
胡蘿卜
(bot.) the carrot
hú luó bo
黄瓜
cucumber
huáng guā
(surname) / ginger
jiāng
芥菜
the mustard plant, leaf mustard
jiè cài
卷心菜
the cabbage
juǎn xīn cài
苦瓜
(bot.) bitter gourd, Momordica charanta
kǔ guā
辣椒
hot pepper / chili
là jiāo
芦笋
asparagus
lú sǔn
马铃薯
potato
mǎ líng shǔ
南瓜
pumpkin
nán guā
茄子
eggplant
aubergine
芹菜
celery
qín cài
青豆
green beans in gen
qīng dòu
青椒
green pepper
qīng jiāo
秋葵
(bot.) the hibiscus, Abelmoschous esculentus
qiū kuí
山藥
the yam
shān yao
生菜
lettuce
shēng cài
甜菜
beet
tián cài
豌豆
pea (Pisum sativum)
wān dòu
莴苣
lettuce
wō jù
蕪菁
turnip
wú jīng
西红柿
tomato
xī hóng shì
香菜
parsley
xiāng cài
洋葱
onion
yáng cōng
洋芋
potato
yáng yù
玉米
corn / maize
yù mǐ
菠蘿
pineapple
bō luó
草莓
strawberry
cǎo méi
甘蔗
cane
gān zhè
哈密瓜
Hami melon (a variety of muskmelon)
hā mì guā
金橘
kumquat
jīn jú
pear
李子
plum
lǐ zǐ
荔枝
litchi fruit
lì zhī
芒果
mango
máng guǒ
猕猴桃
Chinese gooseberry / Kiwi fruit
mí hóu táo
木瓜
papaya
mù guā
苹果
apple
píng guǒ
葡萄
grape
pú tao
石榴
the pomegranate
shí liú
柿子
persimmon
shì zi
桃子
peach
táo zi
西瓜
watermelon
xī guā
香蕉
banana
xiāng jiāo
香瓜
muskmelon
also different varieties of sweet melon
apricot
xìng
椰子
coconut
yē zi
櫻桃
cherry
yīng táo
柚子
pomelo / shaddock
yòu zi
jujube
zǎo
水餃
dumplings
shuǐ jiǎo
饅頭
sticky buns
mán tou
包子
steamed stuffed bun
bāo zi
炒麵
fried noodles
chǎo miàn
陽春麵
plain noodles
yáng chūn miàn
炒米粉
fried rice noodles
chǎo mǐ fěn
壽司
sushi
shòu sī
牛肉飯
beef and rice
niúròu fàn
蛋餅
egg omelet
dàn bǐng
雞腿飯
chicken leg and rice
jī tuǐ fàn
北平烤鴨
Peking duck
běi píng kǎoyā
排骨飯
pork chop and rice
páigǔ fàn
紅燒魚
fish cooked in soy sauce
hóng shāo yú
蝦仁炒飯
fried rice with shrimp
xiā rén chǎo fàn
螃蟹
crab
páng xiè
蛋花湯
egg and vegetable soup
dànhuātāng
紫菜湯
seaweed soup
zǐ cài tāng
酸辣湯
sweet and sour soup
suān là tāng
餐廳
restaurant
cān tīng
服務生
waiter / waitress
fú wù shēng
湯匙
spoon
tāng chí
叉子
fork
chā zi
刀子
knife
dāo zi
筷子
chopsticks
kuài zi
餐巾
napkin
cān jīn
菜單
menu
cài dān
飲料
beverage
yǐn liào
杯子
glass / cup
bēi zi
bowl
wǎn
盤子
plate
pán zi
salt
yán
豬肉
pork
zhū ròu
spicy food
sugar
táng
茶花
the camellia
chá huā
丁香
lilac
dīng xiāng
凤仙花
balsam flower, Balsaminaceae
fèng xiān huā
荷花
lotus
hé huā
夹竹桃
(bot.) sweet-scented oleander, Nerium odorum
jià zhú táo
菊花
chrysanthemum
jú huā
兰花
cymbidium / orchid
lán huā
芦荟
aloe vera
lú huì
美人蕉
(bot.) Musa coccinea
měi rén jiāo
牡丹
Peony (type of flower)
mǔ dān
蒲公英
dandelion
pú gōng yīng
牵牛花
(bot.) the morning glory, Pharbitis
qiān niú huā
蔷薇
rose
qiáng wéi
秋海棠
(bot.) the begonia, Begonia evansiana
qiū hǎi táng
石竹
(bot.) pinks
carnations, Dianthus chinensis
水仙
the narcissus
shuǐ xiān
睡莲
(bot.) a kind of lotus which closes its petals after noon, Nymphaea tetragona var. angustata
shuì lián
西番莲
(bot.) Passiflora caerulea
xī fān lián
向日葵
sunflower seeds
xiàng rì kuí
夜来香
(bot.) tuberose
yè lái xiāng
郁金香
tulip
yù jīn xiāng
紫罗兰
(bot.) the violet
zǐ luó lán
white / snowy / empty / blank / bright / clear / plain / pure / gratuitous
bái
green jade / bluish green / blue / jade
(bright) color / variety / applause / applaud / (lottery) prize
cǎi
彩色
color / multi-colored
cǎi sè
dark blue / fly / musca / deep green
cāng
blue / green(color of water) / cold / vast (of water)
cāng
orange tree / the color orange / orange
chéng
red / scarlet / bare / naked
chì
bluish-green / green jade
cuì
red / pellet / powder / cinnabar
dān
indigo pigment
diàn
dust / powder
fěn
粉红
rosy, pale pink
fěn hóng
褐色
brown
hè sè
black / dark
hēi
黑色
black
hēi sè
紅色
red (color) / revolutionary
hóng sè
flower / blossom / to spend (money, time) / fancy pattern
huā
(surname) / sulfur / yellow
huáng
gray / ash
huī
金色
golden
jīn sè
brocade / embroidered work / bright
jǐn
blue
la
藍色
blue
lán sè
栗色
reddish brown, chestnut color
lì sè
绿
green / chlorine
China ink / ink stick
an old name for Guizhou (贵州) province
qián
green (blue, black)
qīng
color / look / appearance
色彩
tint / coloring / coloration / character
sè cǎi
plain / element
天蓝色
azure
tiān lán sè
五颜六色
multi-colored / every color under the sun
wǔ yán liù sè
black / mysterious
xuán
(surname) / color / countenance
yán
顏色
color
yán sè
銀色
the grade of silver in coins
yín sè
luster of gems
yíng
赭石
(min.) hematite, earth containing iron ore, used as pigment
zhě shí
purple
棕色
brown (the color)
zōng sè
east
dōng
south
nán
西
west
north
běi
before / in front / ago / former / previous / earlier / front
qián
1. (space) back / behind / rear
hòu
left
zuǒ
right (-hand)
yòu
长袍
gown
cháng páo
衬衫
shirt / blouse
chèn shān
coat
guà
贸易
(commercial) trade
mào yì
旗袍
Chinese-style dress / cheongsam
qí páo
超短裙
miniskirt
chāo duǎn qún
衬裙
petticoat
chèn qún
衬衫
shirt / blouse
chèn shān
衬裤
panties
chèn kù
裤子
trousers / pants
kù zi
内裤
underwear
nèi kù
裙子
skirt
qún zi
袜子
socks / stockings
wà zi
便鞋
cloth shoes / slippers
biàn xié
冰鞋
skating boots / skates
bīng xié
草鞋
straw sandal
cǎo xié
短袜
sock
duǎn wà
凉鞋
sandal
liáng xié
皮鞋
leather shoes
pí xié
球鞋
athletic shoes
qiú xié
拖鞋
slippers
tuō xié
shoe
xié
鞋带
shoelace, shoestring
xié dài
鞋底
shoe sole
xié dǐ
鞋跟
the heel of a shoe
xié gēn
鞋油
shoeshine, shoe cream
xié yóu
boots
xuē
靴子
boots
Wellingtons
雨鞋
rain boots
yǔ xié
helmet
kuī
拉链
zipper
lā liàn
帽子
hat / cap
mào zi
皮带
strap / leather belt
pí dài
手套
glove / mitten
shǒu tào
围巾
scarf / shawl
wéi jīn
和服
Japanese dress
hé fú
披风
ancient lady's cloak
pī fēng
睡衣
pajamas
shuì yī
外套
coat
wài tào
西装
(Western-style) clothes
xī zhuāng
燕尾服
swallow-tailed (coat)
yàn wěi fú
制服
uniform
zhì fù
鹿港
Lukang town in Changhua county 彰化縣, Taiwan
lùgǎng
頭份
Toufen town in Miaoli county 苗栗縣, northwest Taiwan
tóufèn
竹南
Zhúnán, Taiwan
Zhúnán
日月潭
Sun Moon Lake
Rìyuètán
埔里
Puli, Taiwan
Pǔlǐ
桃園國際機場
Taoyan International Airport
Táoyuán Gúojì Jīchǎng
高鐵桃園站
THSR Taoyuan Station
gāotiě táoyuán zhàn
公車站
Bus Station
gōngchē zhàn
苗栗客運頭份站
Toufen Bus Station
miáolì kèyùn tóufèn zhàn
三義
Sanyi
sānyì
三義木雕
Sanyi Wood Carvers
sānyì mùdiāo
四月雪小徑
April Snow Trail
sì yuè xuě xiǎo jìng
慈恩塔
Ci-en Pagoda
cí ēn tǎ
文武廟
Wen Wu Temple
wénwǔ miào
竹林
Bamboo Forest
zhúlín
誠品書店
Eslite Bookstore
chéngpǐn shūdiàn
逢甲夜市
Feng Chia Night Market
féng jiǎ yè shì