Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/109

Click to flip

109 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Balsa
raft
Banga
clay pot
Bangin
cliff
Bontanika
botanist
Buhay
live ; active
Bukal
spring
Bulubundukin, hilera ng bundok
mountain range
bunganga ng bulkan
valcano center
Kabilang dulo
other end
kabuuang haba
total length
kabuuang sukat
total measurement, total area
kagandahan
beauty
kahanga-hanga
wonderful
kapuluan
entire island
katangian
characteristic
kilala
known, popular, famous
kilometro kuwadrado
square kilometers
kumapit
to hold on to something
kumukulong temperatura
boiling point
dalisdis
slope
damuhan
grazing land
danasin
to experience
danyos perwisyos
damages and enjuries
diskuhan
discotheque
dunong
knowledge
galugarin
to explore
hagdanang taniman
rice terraces
hangganan
border
hindi kilala
unknown
hindi magtatagal
befor long
hudis-apa
cone shape
ibabaw ng lupa
earth
ituring
to consider
libis na mapanganib
extremely dangerous
lalawigan
province
languyan
to swim, body of water
liblib na pook
remote place
likas
natural
likas na kayamanan
natural resources
linangin
to cultivate
lugar na pababa at pataas
rolling meadows
lumigalig
to couse trouble for
luwad
clay
mabasa
to get wet
mabato
rocky
mabuhangin
sandy
mabuo
to be completed
madaanan
passable
madaling matyagan
easy to observe
mag-ingat
to be careful
magpahangga ngayon
up to now
magubat
full of weeds
magulod
hilly
mahati
to be devided
mainit na bukal
hot spring
makaakit
to be able to attract
makabago
modern
makahikayat
to be able to persuade or convince
makapagkubli
to be able to hide behind something
makasakop
to be part of
makatawag pansin
to be able to attract
makitid
narrow
malakas ng loob na tao
an adventurous person
malakas ng agos
strong current
maliban sa
except, aside from
mamangka
to row a boat
mamasa-masa
damp
mamista
to go to fiestas
mangibabaw
to dominate
masiyahan
to be happy
mapisa
to crush
masukal
full of trash
matanawan
to see something
matao
crowded
matarik
steep
maunlad
progressive
maykapal ,diyos
god
nakakubli, nakatago
hidden
nakapalibot
surrounding
napapaligiran, napapalibutan
surrounded by
pagdogtung-dugtungin
to join end to end
pakamasayahin
state of being happy; fun loving
pagpastulan
to use as pasture
pagtingin
looking
paligid
surroundings
pambihira
rare ; seldem
pangunahing pinagkukunan
major source
patagin
to level
pinagkukunan
source
pinakamababang lugar sa lambak
valley floor
pinakamataas
highest
pinaggagalingan
source
planta ng koryente
electric
bukas na lugar
open space
punong lunsod
capital city
puntirya
target ,aim, goal
sa dulong timog kanluran
southwestern tip
sakop
territory over which jurisdiction extyends
salungat sa tubig
against the water
kauna-unahang kagamitan
ancient tools
tago
hidden
talon
waterfall
tamang-tama
perfect
tanawin
scenery
tinitirahan
inhabited by
tuktok ng bulkan
top of valcano
tutal
anyway
umaabot
amount to
wawa
mouth of the river or ocean