Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Sa bayan
town
sa lungsod/siyudad
city
sa probinsiya/lalawigan
province
sa munisipyo
municipal hall
sa pos opis
post office
sa bangko
bank
sa eskwelahan
school
sa eskwelahan
school
sa opisina
office
sa ospital/pagamutan
hospital
sa pelikula
movies
sa telebisyon
television
sa bahay
house
sa restawran
restaurant
sa palengke
market
sa tindahan
store
sa negosyo
business
sa basura
garbage
sa dagat
sea/ocean
sa pamahalaan/gobyerno
government
sa perokaril
railway
sa serbisyo sibil
civil service
sa industriya
industry
sa pagawaan
factory
sa hukbo
army
sa militar
military