Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Magandang umaga, po
Good morning
Magandang umaga rin po sa inyo
Good morning to you too
Magandang tanghali, po (noontime)
Magandang hapon po
Good afternoon
Magandang hapon din po sa inyo
Good afternoon to you too
Magandang gabi po
Good evening
Magandang gabi rin po
Good evening to you
Aalis na po ako (singular)
Aalis na po kami (plural)
Paalam na po
Goodbye
O, sige
Response to goodbye
Oo
Yes (informal)
Opo
Yes (formal)
Hindi po
No
Okey
OK
Talaga
Really
Maraming salamat po
Thank you very much
Wala yun
Don't mention it
Walang anuman po
Your welcome
Ewan ko/
Hindi ko po alam/
Hindi ko naiintindihan
I don't know
Oo nga
Yes indeed
Sa palagay ko nga
I think so
Hindi yata
I don't think so
Ano sa palagay mo?
Ano po sa palagay ninyo?
What do you think?
Bakit hindi po?
Why not?
Sigurado ka ba?
Sigurado po ba kayo?
Are you sure?
Okey lang
It's fine
Siguro
Maybe
Siyempre!
Of course!
Pwede po ba?
Posible po ba?
Is it possible?
Talagang nagpapasalamat ako sa inyo
I'm very grateful to you
Hindi bale po
It doesnt matter
Ingat po!
Be careful!
Tingnan mo ito!
Tingnan o ninyo ito
Look at this!
Dahan-dahan
Slowly