Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/113

Click to flip

113 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abangan ng bus
bus stop
aklatan
library
ang ganda
how beautiful
deretso, tuwid
straight
doon mismo
right over there
dumeretso, deretsuhin
to go straight
karatula
sign
katapat na katapat
directly across from
katedral
cathedral
kaya
I wonder why?
kita
combination pronoun of Ikaw and Ako
komplikado
complicated
konsulado
consulate
krosing
intersection
ganoon
like that
gawaan ng serbesa
brewery
harang
block
hindi kailanman
never
isang beses pa
one more time
isang patunguhan
one way street
ituro
to show, to teach
lugar na pinagtatrabahuhan
construction site
madali
quick
maglakad, lumakad
to walk
magtrambia
to take a streetcar
makarating
to be able to arrive at a certain place
malampasan
able to pass by
malapit
nearby, close by
marating
able to reach
mayaman
rich
mga taong nagtatrabaho
men at work
monumento
monument
nakakaakit
interesting
pagkalampas ng
next to, after passing
palabas sa highway
highway exit
Pambansang Aklatan
National Library
papasok sa highway
highway entrance
paradahan ng dyip
jeepney stand
paradahan ng traysikel
tricycle stand
paradan ng taksi
taxi stand
pinakamabuti
best
purbahan
to try
sa palagay ko
I think
sakayan/hintuan ng trambia
streetcar stop
samahan
to accompany
saradong kalye
road closed
sementeryo
cemetery
simple
simple
su
zoo
sumakay
to ride
talyer, pagawaan ng kotse
auto repair shop
tawiran, tawiran ng tao
pedestrian zone
tulungan
to help
walang lagusan
dead end
adwana
customs
ahensiya sa paglalakbay
travel agency
alis, pag-alis
departure
atrasado
late
biyahe
trip
kandado
padlock
karga, kargamento
freight
kinabukasan
the following day
komidor
dining room
dagdag na singil
surcharge
dahan-dahan
slowly
dating, pagdating
arrival
hagdan, hagdanan
stairs
hatinggabi
mignight
humigit- kumulang
approximately
imigrasyon
immigration
impormasyon
information
ipaalam, ipabatid
to bring to the attention of
iwan, iwanan
to leave behind
labasan
exit
lugar na kinukunan ng bagahe
baggage claim area
lugar na pinaghihintayan
waiting area
lumabas
to go out
lumipad
to fly, to take the plane
lumipat, lipatan
to transfer, to move
maatraso
to be late, to be delayed
madla, lahat
public, all, everybody
magbuhat
to originate from, to come from
magdahan-dahan nang pagsasalita
to speak slowly
maglakbay
to travel
magpa-book
to book a trip
magpaskil, ipaskil
to put up a notice
maiwan
to be left behind
makapagsakay
to be able to transport or give somebody a ride
makasakay
able to ride on a vehicle or a horse
mandurukot
pickpocket
may bisa, balido
valid
mismo
intensive noun and pronoun modifier
nakatayo
standing position
nangangailangan
needing
pasahero
passenger
pasukan
entrance
perang Pilipino
Philippine money
primera klase
first class
pumaitaas
to go up, to go upstairs
pumanaog, panaugin
to go downstairs
pumanhik, panhikin
to go up, to go upstairs
pumasok
to go inside
sa gayon
in that case
sa labas
outside
sana
adverb used to express the wish of the speaker
sumalubong, salubungin
to meet someone on arrival
takdang oras
scheduled time
talaan, iskedyul
list, schedule
tersera klase
third class
tiket na balikan
round-trip
tonelada
ton
tumransfer, mag-transfer, lumipat
to transfer
tuwang-tuwa
very happy