Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/116

Click to flip

116 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Silangan/Kanluran
east/west
Timog/Hilaga
south/north
Sa Kanan/Sa kaliwa
on the right/on the left
Sa likod, likuran/Sa Harapan
Behind/in front of
Sa labas/Sa loob
outside/inside
Sa ibabaw/Sa Ilalim
on top of/underneath
Sa itaas/Sa ibaba
up; upstairs/down; downstairs
Sa tapat
across
Sa may
by the
Sa sulok
in the corner
Banda rito/Banda roon
around here/around there
Dahil sa
because of; due to
Buhat sa
from
Higit sa
more than
sa tabi ng
beside
Ayon sa
according to
Malayo sa
far from
Gusali
building
Pagkatapos ng/Bago ang
after/before
Pagkalampas ng
pass the
Kumanan/Kumaliwa
turn right/turn left
Dumaretso
go straight
Tumawid
to cross a street
Kalye
street
Sa pagitan
in between
Banda
towards; around
Sa kabila
on the other side
Tungkol sa
about
Laban sa
against
Bukod sa
besides
Sa dulo
at the end
Malapit sa
close to
Susunod sa
next to
Kasunod ng
next to
Lumiko
to make a turn
Kanto
street corner
Daan
road; way; path
Bakod
fence
Misa
mass
Bawas
to lessen
Isalanlan
to stack up
Kampo
Camp
Pasukan
entrance
Labasan
exit
Hintayan
waiting room
Mahalaga
important
Nakatakda
is schedule
Pagtitipon
gathering
Paradahan
parking area
Poblasyon
downtown
Sekta
religious denomination
Lugar ng pagsasanay
training place
pansamantang bisita
transient
Bisita
Visitor
Pagpasok
upon entering
Marahil
maybe
Maganap
to take place;happened
Bagahe
luggage
Alis
departure
Dating
Arrival
Ibig sabihin
it means
Itanong; magtanong
to ask
Karaniwan
ordinary
Pista
feast
Madalas-dalas
Rather often
Kadalasan
Often
Karaniwan
Ordinarily: Usually
Palagi; Lagi
Always
Madalas
Frequent; Often
Nang mahina
Softly
Nang mabilis
Fast
Nang malakas
Loudly; loud
Nang mabagal
Slowly
Nang dahan-dahan
Slowly
Nang maingat
Carefully
Nang mahusay
well
Nang madalas
Frequently
Ba
Question marker
Yata
Perhaps; probably; Possibly; maybe
Pa
Still; more; yet
Ho
Used to express respect
Po
Polite particle
Lang; lamang
Only; merely
Na
Already; now
Pa
Yet, more; still
Muna
First; before
Rin/din
Also; too; likewise
Raw/daw
It is said; according to information
Kasi Dahil
Because The reason why
Naman
Again; too; else
Nga
Please; add emphasize to the sentence
Kaya Bakit kaya
That’s why; therefore I wonder why
Pala
So then; used to express surprise
Tuloy
As a result
Sana
Used to express hope or expectation
Tumgkol
About
Kailangan
To Need
Kainlan
When
Dala
Bring
Makakakuha
Where to Get
Makakabili
Where to Buy
Matatagpuan
Where to Find
Dahil
Because of
Sabugan
to be scattered
Bantayan
to be watched
Bayaran
to be paid
Alagaan
to be taken care of
Kalooban
Will
Takdang Tulim
Speed Limit
Bawal Pumarada
No Parking
Hintuan
Stop
Bawal Pumasok Ang .... Bus, Jeep, Kotse
Bus, Jeep, Car... Prohibited to enter
Ginagawa ng Kalsada/Daan
Road Work/Ahead
Tawiran ng tao
Cross walk (for people)
Bawal ang Likong Pakaliwa/Pakanan
Prohibited Left/Right turn
Pagkatapos
(N) end, completion (Adv) after, afterwards, since