Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
elevator
hiss hissen hissar
elevator door
hissdörr -en -ar
bag, sack
kasse kassen kassar
paper bag
papperskasse -en -ar
have difficulty to
har svårt att
open
oppnar
får upp
put down
ställer ner
v. rest
vilar vilade vilat vila(!)
press, weigh down, print
trycker tryckte tryckt tryck! trycka
button
knapp knappen knappar
push the button
trycker på knappen
bring out
tar fram
sudden
plötslig plötsligt plötsliga
worried, restless
orolig oroligt oroliga
cry, call out, shout, scream
skriker skrek skrikit skrik! skrika
calm, quiet, still
stilla
v. calm
lugnar lugnade lugnat lugna(!)
let go, release
cease
släpper släppte släppt släpp! släppa
poor
stackars adj.
forwards
framlänges adv.
backwards, in reverse
bak|länges adv.