Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
eludera
kringgå
emancipation
frigörelse från förmynderi
emanera från
ursprung
emballage
omslag
embargo
beslag, kvarstad eller handelsförbud

"Blodsdiamanter var orsaken till att FN till slut förordnade en embargo mot Kongo
emblem
bild

"Detta insydda emblem bars endast av kungens närmsta män"
embarkera
gå ombord på fartyg
emfas
starkare eftertryck
emigrant
utvandrare
eminent
utmärkt
emissarie
sändebud
emission
utgivning
empati
inlevelseförmåga
en face
rakt framifrån
en gros
i parti