Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Bjuder
invite, offer, ask.
hennes föräldrar bjöd mig på middag
Ber
ask, request, beg
be myndigheterna om stöd---request the authorities for help
Blir
be, get, become
bli lärare---become a doctor
brinner
burn, be on fire
Bär
carry; wear
hon bar en blommig klänning---she wore a floral print
Drar
pull

infin Dra
Imper Dra
Presens Drar
Preter drog
perfekt har dragit
dra ner rullgardinen---pull down the blind
Dricker
Drink

infin Dricka
Imper Drick
Presens Dricker
Preter drack
perfekt har druckit
Dör
Die
dö av svält---die of starvation
Finns
am, are, is
det finns lite bröd kvar---there is a little bread left
det finns ingen anledning att misstänka henne---there is no reason to suspect her
Flyger
Fly

infin Flyga
Imper Flyg
Presens Flyger
Preter Flög
perfekt har flugit
Few
några få platser---a few seats
få av oss---few of us
Försvinner
leave, dissapper, be missing

inf Försvinna
imp försvinn
presens försvinner
preteritum försvann
har försvunnit
min cykel har försvunnit---my cycle has disappeared (is lost)
försvinna från stan---leave town
Ger
Give

inf ge
imp ge
presens ger
pret gav
har gett or givit
ge någon en present---give sby a present
jag har gett en tia för boken---I paid ten kronor for the book
ge besked---notify
ge ett exempel---give an example
Gråter
cry

inf gråta
imp gråt
pres gråter
pret grät
har gråtit
gråta ut---have a good cry
gråta öppet---weep openly
gråta strida tårar---weep bitterly
går
Go, Walk

inf Gå
imp Gå
pres Går
pret Gick
har Gått
gå ut och gå---go out for a walk
gå förbi---go past
tiden går---the clock is ticking
han har gått---he has left

gör
do, make

inf Göra
imp Gör
Presen Gör
Pret Gjorde
Har gjort
vad gör du?---what are you doing?
göra mat---prepare food
göra möbler---make furniture
göra något möjligt---make something. possible
Har
Have

inf ha
imp ha
presen har
preter hade
har haft
jag hade sett henne---I had seen her
ha blå ögon---have blue eyes
vill du ha en apelsin?---would you like an orange?
håller
Hold, Grip, Grasp

inf hålla
imp håll
pres håller
pret höll
har hållit
hålla (i) en spade---hold a spade
håll i handtaget!---hold onto the handle!
Kommer
inf komma
imp kom
presen kommer
pret kom
har kommit
jag kommer från Grekland---I come from Greece
vi kommer att vara i Göteborg på torsdag---we will be in Göteborg on Thursday
jag kommer att sakna dig---I am going to miss you
Kan
can, know

inf kunna
imp
presen kan
pret kunde
har kunnat
kan du simma?---can you swim?
jag kunde inte läxan---I hadn't done my homework
Ligger
lie

inf ligga
imp ligg
presen ligger
pret låg
har legat
ligga i sängen---lie in bed
boken ligger på bordet---the book is on the table
gatan ligger i Göteborg---that street is in Göteborg
hon ligger trea i tävlingen---she is lying third in the competition
det ligger mycket i vad du säger---there's a lot to what you say

Lägger
put, place, set

infin Lägga
imp lägg
presen lägger
pret la or lade
har lagt
lägga ett brev på brevlådan---drop a letter into the mailbox
lägg boken på bordet!---put the book on the table!
ser
see, notice, watch

infin se
imp se
pres ser
pret såg
har sett
hon fick se en häst---she caught sight of a horse
se på film---watch a film
se på fotboll---watch football
sitter
sit, be seated, etc

inf sitta
imp sitt
presen sitter
pret satt
har suttit
sitta på stolen---be seated on the chair
sitta i en fåtölj---sit in an armchair
sitta till bords---sit down at the table
sjunger
sing

inf sjunga
imp sjung
pres sjunger
pret sjöng
hon sjöng några melodier---she sang a few songs
näktergalen sjunger---the nightingale is singing
vinden sjunger i telefontrådarna---the wind is whistling through the telephone wires
skriver
inf skriva
imp skriv
pres skriver
pret skrev
har skrivit
skriva brev---write letters
skriva uppsats---write an essay
skriva en bok---write a book
skriva ner (el. upp) något på en lapp---write sth. down on a piece of paper
skriva (på) maskin---type
Snyter
blow your nose

inf snyta
imp snyt
pres snyter
pret snöt
har snutit
snyta sig---blow one's nose
Sover
sleep

inf sova
imp sov
pres sover
pret sov
har sovit
hon sov gott hela natten---she slept soundly the whole night through
Springer
inf springa
imp spring
pres springer
pret spang
har sprungit
hon kom springande---she came running
de sprang omkring i skogen---they ran about in the woods
Står
stand, stop, be

inf stå
imp stå
pres står
pret stod
har stått
stå upp!---stand up!
hon blev stående på gatan---she remained (paused) standing in the street
flaskan står på bordet---the bottle is on the table
klockan står---the clock has stopped
det står i tidningen---it is in the paper
dörren står på glänt---the door is ajar
stå i centrum---be in the centre
Svider
sting, smart

inf svida
imp svid
pres svider
pret sved
har svidit
Säger
say

inf säga
imp säg
pres säger
pret sa or sade
säga nej till kärnkraft---say no to nuclear power
problemet får sägas vara unikt---the problem may be said to be unique
resultatet var inte bra, sa läraren---the results were not good, said the teacher
Säljer
sell

inf sälja
imp sälj
pres säljer
pret sålde
har sålt
sälja blommor---sell flowers
tavlorna är sålda---the pictures are sold
sätter
put, place

inf sätta
imp sätt
pres sätter
pret sätte
har satt
hon satte blomkrukan i fönstret---she put the flower pot in the window
tar
take, grab, touch

inf ta
imp ta
pres tar
pret tog
har tagit
ta bussen till jobbet---take the bus to work
man får inte ta på de utställda föremålen---you are not allowed to touch the objects on exhibit
ta tag i spaken!---grab the controls!
ta fatt bollen---grab the ball
hon tog mitt äpple!---she took my apple!
jag tar tillbaka det---I take that back
ta ansvar för något---take responsibility for sth.
ta makten---seize power
är
am-are-is

inf var
imp var
pres är
pret var
har varit
han är snickare---he is a carpenter
boken är min---the book is mine
jag är 15 år---I am 15
det var kallt ute---it is (was) cold outside
faktum är att jag hör dåligt---the fact is I am hard of hearing
jag har varit i Finland---I have been to Finland
vet
know

inf veta
imp vet
pres vet
pret visste
har vetat
jag vet inte när hon kommer---I don't know when she is coming
vi fick veta att tåget just hade gått---we found out that the train had just gone
hon kom till Sverige utan att vi visste om det---she came to Sweden without our knowing about it
vill
want

inf vilja
imp
pres vill
pret ville
har velat
jag vill inte gå och lägga mig---I don't want to go to bed
vad vill du ha till middag?---what do you want for dinner?
vill du skicka mig saltet?---would you pass me the salt, please?
jag ville att han skulle stanna---I wanted him to stay
vinner
win, gain

inf vinna
imp vinn
pres vinner
pret vann
har vunnit
vinna en match---win a match
vinna ett val---win an election
vi vann över norrmännen---we beat the Norwegians
vinna tid---gain time
äter
eat

inf ätta
imp ät
pres äter
pret åt
har ätit
äta en smörgås---eat a sandwich
ät upp maten!---eat up your food!
äta frukost---eat (have) breakfast
när äter vi?---when do we eat?