Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Han var där.
Han var ( ).
närvarande /[²n'ä:rva:rande] adj. på plats för tillfället
De var helt ointresserade.
De var ( ).
likgiltiga /likgiltig [²l'i:kjil:tig] adj. ointresserad, oengagerad
<lik|giltig (för x)>
Medeltalet är 26,5.
Det är 26,5 ( ).
genomsnitt /[²j'e:nåmsnit: ](ett)
Vad är din åsikt om det?
Hur ( ) du det?
bedömer
De tror att han är skyldig.
De ( ) hohom.
misstänker
De var positiva, men inte han.
Han ( ) var negativ.
därmot
[d'ä:remo:t] adv. tvärtom; emellertid (indicates contrast)
Vi såg den på flera kilometers håll.
Vi såg den på långt ( ).
avstånd
s5. längd mellan två punkter i rummet (also used of time)
Jag ska planera det väl.
Jag ska ( ) det väl.
förbereda /förbereder [²f'ö:rbere:der]III.göra i ordning i förväg, planera; öva in
<A förbereder x; A förbereder sig för x/ att + INF>
Fick du upplysningen?
Fick du ( ).
meddelandet /[²m'e:de:lande ]
s5. upplysning, rapport
Vad är orsaken?
Vad är ( )?
anledningen
s2. skäl, orsak, grund
Du bör hålla dig borta från det.
Du bör ( ) det.
undvika /undviker/IV-1. (med avsikt) hålla sig borta från, avhålla sig från <A undviker x/B/att + INF>
De rapporterade det till polisen.
De ( ) det till polisen.
anmälde /anmäler/II-a. rapportera, meddela <A anmäler x/att+SATS; A anmäler B (för C/x); A anmäler sig (till x)>
Vi får pengar i understöd.
Vi får ( ).
bidrag /s5. medverkan, tillskott; hjälp, understöd av ekonomisk art
Jag visste inte att det var förbjudet.
Jag kände inte till ( ).
förbudet /förbud/s5. bestämmelse som talar om vad som inte är tillåtet
Jag tycker inte om hans sätt.
Jag ( ) hans sätt.
ogillar /I. inte tycka om; fördöma <A ogillar x/att + S>
Många vill skaffa sig CD-spelare.
Det är stor ( ) på CD-spelare.
efterfrågan /- -0 ~på ngt 人気
Det här är en lämplig tidpunkt.
Det här är ett bra ( ).
tillfälle /[²t'il:fel:e] s4. viss tidpunkt; occasion, moment
Hon har upplevt och lärt sig mycket.
Hon har stor ( ).
erfarenhet /[²'e:rfa:renhe:t]s3. upplevelse; kunskap (genom egna upplevelser)
De har makt att påverka.
De har ( ).
inflytande /[²'in:fly:tande]s4. makt att påverka, maktställning; inverkan <inflytande på/ över x/b>
Det är långt borta.
Det är ( ).
avlägset /avlägsen[²'a:vlä:gsen] adj. som är långt borta, fjärran
Hur länge håller programmet på?
Hur länge ( ) programmet?
pågår /[²p'å:gå:r] pågick pågått pågå verb hålla på <x pågår>
Fabriken gör reservdelar.
Fabriken ( ) reservdelar.
framställer /[²fr'am:stel:er]IIa. tillverka <A framställer x>
Han respekterar våra känslor.
Han visar ( ).
hänsyn /[²h'ä:nsy:n] hänsynen hänsyn hänsynen noun. respekt för andras önskemål; hänsynsfullhet
Ett bord är reserverat för oss.
Vi har ( ) bord.
beställt /[best'el:er]IIa. i förväg be att få boka
<A beställer x>
Han är på ett möte.
Han sitter i ett ( ).
sammanträde /[²s'am:anträ:de]s4. möte (där bestämda frågor diskuteras)