Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back
-limwa
be farmed
-tengenzwa
be fixed
-chemshwa
be boiled
-nunuliwa
be bought
-ondelewa
be removed
Shati langu lilitengezwa na mamangu
My shirt was made by my mother
Maji yalichmshwa kwa chai
Water was boiled for tea
Kitabu kilinunuliwa jana
The book was bought yesterday
Takataka ziliondelewa
The trash was removed
nyuki
bee
kukata shauri
to decide
kuamua
to decide
kunimbusha
to remind (make remember)
kufungua bao/mabao
to score a goal/goals
mtundu
stubborn
kuonya
to warn
kungoja
to wait
kusibiri
to wait
timu
team
kuchunga ng'ombe
to care for cattle
tena
again
kufanya bidii
to work with effort
sauti
voice
kutimua mbio
to run/to take off
kiasi
moderate amount
afadhali
better/preferably
kupuuza
to disregard/ignore
kurarua
to rip/tear
hatari
danger
kuuma
to bite
kuteremka
to go down
kushuka
to go down
kukasirika
to be angry
kunyima
to refuse
kujali
to care
kupiga kelele
to make noise
kupiga mbinja
to whistle
kupiga pasi
to iron
kupiga simu
to make a phone call
kuharibu
to destroy
kukataza
to forbid
kustaajabu
to be surprised
kufaula
to succeed
kuzunguka
to go around
sabuni
soap
mshumaa
candle
mswaki
brush
mizani
scale
uzi
thread
mwavuli
umbrella
kibiriti
matches
msumeno
saw (n)