Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
å bli
blir, ble, har blitt
å dra
drar, dro, har dratt
å drikke
drikker, drakk, har drukket
å forstå
forstår, forstod, har forstått
å få
får, fikk, har fått
å gi
gir, gav, har gitt
å gjøre
gjør, gjorde, har gjort
å gå
går, gikk, har gått
å komme
kommer, kom, har kommet
å se
ser, så, har sett
å si
sier, sa, har sagt
å skrive
skriver, skrev, har skrevet
å ta
tar, tok, har tatt
å treffe
treffer, traff, har truffet
å være
er, var, har vært
å be
ber, bad, har bedt
å falle
faller, falt, har falt
å finne
finner, fant, har funnet
å fortelle
forteller, fortalte, har fortalt
å gråte
gråter, gråt, har grått
å hjelpe
hjelper, hjalp, har hjulpet
å le
ler, lo, har ledd
å legge
legger, la, har lagt
å ligge
ligger, lå, har ligget
å løpe
løper, løp, har løpt
å selge
selger, solgte, har solgt
å sette
setter, satte, har satt
å sitte
sitter, satt, har sittet
å sove
sover, sov, har sovet
å stå
står, stod, har stått
å vite
vet, visste, har visst
å brekke
brekker, brakk, har brukket
å bære
bærer, bar, har båret
å fly
flyr, fløy, har fløyet
å fryse
fryser, frøs, har frosset
å gjelde
gjelder, gjaldt, har gjeldt
å holde
holder, holdt, har holdt
å la
lar, lot, har latt
å rekke
rekker, rakk, har rukket
å skrike
skriker, skrek, har skreket
å skyte
skyter, skjøt, har skutt
å slippe
slipper, slapp, har sluppet
å slå
slår, slo, har slått
å synge
synger, sang, har sunget
å velge
velger, valgte, har valgt
å vinne
vinner, vant, har vunnet