Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
brát, vzít
to take
číst,přečíst
to read
dávat, dat
to give
dostávat, dostat
to recieve, to get
hrát, zahrát
to play
jíst, sníst
to eat
kupovat, koupit
to buy
navštěvovat, navštívit
to visit
líbat, políbit
to kiss
milovat
to love
mít na sobě
to be wearing
myslet, pomyslet
to think
mýt, umýt
to wash
nenávidět
to hate
nesnášet, nesnést
can't stand
nosit
to carry or to wear
obdivovat
to admire
opravovat, opravit
to repair
pamatovat si, zapamatovat si
to remember
péct, upéct
to bake
pít, vypít
to drink
popisovat, popsat
to describe
potkávat, potkat
to meet by chance
používat, použít
to use
postrádat
to miss (bookish)
poslouchat, poslechnout
to listen to, to obey
pozdravovat, pozdravit
to greet
prodávat, prodat
to sell
připravovat, připravit
to prepare
rušit, vyrušit
to disturb
rušit, zrušit
to cancel
řídit
to drive
sbírat, sebrat
to collect, to raise
studovat vystudovat
to study
slavit, oslavit
to celebrate
šetřit, ušetřit
to save, to economise
šít, ušít
to sew
učit, naučit
to teach
učit se naučit se
to learn
uklízet, uklidit
to clean
vařit, uvařit
to cook, to boil
vybírat, vybrat
to choose, to take out
vydělávat, vydělat
to earn
vysvětlovat, vysvětlit
to explain
zkoušet, zkusit
to examine, to try on