Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
avstånd [²'a:vstån:d]
s5. distance, space [between]
x krymper
IIb. shrink /minska, dra ihop sig
välförtjänt---
well-earned
bistånd [²b'i:stån:d]
s5. aid, assistance, help
rutinerad [rutin'e:rad]
adj. practised, experienced
varaktig [²v'a:rak:tig]
adj. lasting
A inviger x
IIa. inaugurate, dedicate
angör [²'an:jö:r]
v. gå in i hamn; lägga till vid (en kaj el. en brygga)
A/x artar sig + SÄTT;
x artar sig till y
I. develop [well], be looking up, promise to be
kompani [kåmpan'i:]
s3. ett slags mindre, militärt förband
dessvärre [desv'är:e] adv.
adv. unfortunately
A berikar x med y
[ber'i:kar]
I. enrich
frammanar
I. hervorrufen
stiftelse [²st'if:telse]
s3. foundation
vara till gagn för mänskligheten---
serve the interests of humanity