Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/122

Click to flip

122 Cards in this Set

 • Front
 • Back
lao(3)ban(3)
boss
yu(3)yan(2)
language
yuan(2)liang(4)
forgive
hao(3)chu(4)
benefit
xue(2)qi(1)
semester
fang(4)jia(4)
vacation
ge(4)
various, different
chu(1)sheng(1)
born
can(1)guan(1)
visit
deng(3)
wait
yi(1)ban(1)
usually, normally
da(4)yue(1)
about, approximately
bu(2)guo(4)
but
feng(1)jing
scenery
mai(4)wan(2)
sell out
shang(4)
in, on
gou(4)
enough, fairly
hou(4)tian(1)
day after tomorrow
ming(2)tian(1)
tomorrow
zuo(2)tian(1)
yesterday
zhu(4)
live, accomodate, stay
guo(2)
international
ka(1)fei(1)ting(1)
cafe
lou(2)
floor
yi(1)bian(1)
at the same time
xiang(3)shou(4)
enjoy
bing(1)xiang(1)
refrigerator
xi(3)
wash
kou(3)dai(4)
pocket, bag
gang(1)qin(3)
piano
tan(2)
play (instrument--string or piano)
kai(1)shi(3)
begin
xiang(1)
tasty
you(4)
as well, also
gai(1)
should, ought to
yi(4)xie(1)
some
song(4)gei(3)
give, send
yi(2)ding(4)
surely, definitely
sui(2)bian(4)
as you like
bao(3)
fully fed
yi(3)jing(1)
already
he(2)shi(4)
suitable, becoming
you(3) de
some, there is/are
ming(2)ri(4)
tomorrow, the near future
mai(4)diao(4)
sell
jian(4)
piece (of clothing)
chuan(1)
wear
hao(4)
size
qun(2)zi
skirt
yang(4)zi
design
duan(3)
short
jiu(4)
old
xin(1)
new
tai(4)yang(2)
sun
chu(1)qu(4)
used after verb to indicate outward movement
ji(4)jie(1)
season
jian(4)jian(4)
gradually
nuan(3)huo
warm
bian(4)cheng(2)
turn
yang(2)guang(1)
sunshine
wen(1)he(2)
mild, moderate
qi(4)wen(1)
temperature
du(4)
degrees
yu(3)shui(3)
rainwater, rainfall
bao(3)chi(2)
maintain
ke(2)sou
cough
ti(3)wen(1)
body temperature
fa(1)shao(1)
to have a temperature
yao(4)jin(3)
serious
yao(4)
medicine
zhu(4)yi(4)
pay attention
jing(1)shen(2)
mood
yu(2)kuai(4)
pleasant, happy
sheng(1)qi(4)
angry
ban(4)fa(3)
ways, means, advice
huo(4)zhe(3)
or
duan(4)lian(4)
exercise, build up
xian(2)
salty
ma(3)shang(4)
immediately
suan(1)
sour
tang(2)
sweet candy
yue(4)lai(2)yue(4)
to get more and more...
jian(3)fei(2)
to reduce weight
zhe(4)me
such, so
jue(2)ding(4)
decide
ti(3)cao(1)
exercise
zuo(4)yong(4)
effect, function
na(4)me
that, such
xing(2)
to be good at
yi(4) nian(2) si(4) ji(4)
all year, throughout the year
jian(4)kang(1)
health, physique
gan(3)mao(4)
flu
guo(4)
pass
cong(2)lai(2)
never
(number)+ duo(1)
used to approximate number
cao(1)chang(3)
playground
ti(3)yu(4)
sports
huo(2)dong(4)
activity
ai(4)hao(4)zhe(3)
enthusiast
hua(2)bing(1)
skate
yang(4)yang(4)
everything
de
get
bang(4)qiu(2)
baseball
wu(2)lun(4)
no matter what
ting(2)zhi(3)
stop
nian(2)qing(1)
young
xi(1)wang(4)
hope, wish, expect
tao(3)lun(4)
discuss
he(2)zuo(4)
cooperate
jie(4)shao(4)
introduce
chan(3)pin(3)
products
shuo(1)ming(2)shu(1)
instruction manuel
zhi(4)liang(4)
quality
da(2)dao(4)
reach
xian(1)jin(4)
advanced
shui(3)ping(2)
level
yang(4)pin(3)
sample
jia(4)ge(2)
price
chu(1)kou(3)
export
jin(4)kou(3)
import
sheng(1)chan(3)
produce
yi(3)qian(2)
before, previously