Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Watashi no namae wa Nikku desu.
Tokyo daigaku no ryuugakusei desu.
Tokyo
Tokyo daigaku no ryuugakusei desu.
Nikagetsu mae, Kanada kara kite, Tokyo daigaku no AIKOM puroguramu ni, hoka no nijyuuich nin no ryuugakusei to sanka shiteimasu.
Nikagetsu mae
Nikagetsu mae, Kanada kara kite, Tokyo daigaku no AIKOM puroguramu ni, hoka no nijyuuich nin no ryuugakusei to sanka shiteimasu.
Watashitachi ga Nihon ni tsuita toki, Tokyo no seikatsu ya, Mitaka no koto wa, hotondo shirimasen deshita.
Watashitachi ga Nihon ni
Watashitachi ga Nihon ni tsuita toki, Tokyo no seikatsu ya, Mitaka no koto wa, hotondo shirimasen deshita.
Demo, Mitaka no hitotachi wa, itsumo totemo shinsetsu de, yasashiku taskete kuremashita.
Demo
Demo, Mitaka no hitotachi wa, itsumo totemo shinsetsu de, yasashiku taskete kuremashita.
AIKOM no ryuugakusei wa minna, sono yasashisa ni kansha shiteimasu.
AIKOM no
AIKOM no ryuugakusei wa minna, sono yasashisa ni kansha shiteimasu.
Sono atatakai kokoro no okagede, kono utsukushii machi de no seikatsu o, totemo tanoshi mukotoga dekiteimasu.
Dono atatakai
Sono atatakai kokoro no okagede, kono utsukushii machi de no seikatsu o, totemo tanoshi mukotoga dekiteimasu.
Kore kara mo, watashitachi ga otagai no koto o shiri ai, otagai no bunka o manabi aeru koto o negatteimasu.
Kore kara mo
Kore kara mo, watashitachi ga otagai no koto o shiri ai, otagai no bunka o manabi aeru koto o negatteimasu.
Go sei cho, arigatou gozaimashita.
Go