Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/186

Click to flip

186 Cards in this Set

 • Front
 • Back

آبزی

aquatic

اختلالات پوستی

skin disorder

به مخاطره انداختن

endanger

خورنده

corrosive

نمای سنگی

stonework

اعتیاد

addiction nounaddiction to alcohol.

اراده ضعیف

weak willpower

ناکارآمدی خانواده

family breakdown

استفاده عادی از محصولات دخانی

regular use of tobacco product

استفاده تفریحی مواد مخدر

recreational drug use

بیکاری

joblessness

معتاد

adict

کار درمانی

occupational therapy

برنامه کمک به معتادان

addiction rehabilation programms

کاریابی

job replacement

حمایت خانواده


درمان های رفتاری


درمان های پزشکی


کاریابی


برنامه های پیشگیری

family support


behaviour therapy


medical treatment


preventive programmes

اعتیادباعث تعدادی مشکل روانشناختی مانند


استرس، تنهایی، ناامیدی، اختلالات تمرکزی،


و اختلالات فیزیکی مثل


سرطان ریه و اختلالات تنفسی میشود.


وابستگی دارویی به روحیه انسان و ظرفیت فکری آسیب میزند.


اعتیاد به مواد مخدر روابط خانوادگی برهم میزند وبه عنوان عامل اصلی ازهم گسیختگی خانوادگی هست.


مصرف مواد ریشه بسیاری از جرم ها است

drag addiction causes a number of psychological problems such as anxiety loneliness hoplessness contcentration disorder.


addiction can cause many physical problems such as lung cancer and respiratory diseases.


drug dependence destroys human spirits and mental capabilities.


drug addiction destroys family relationships and is known as major cuases of family breakdown.


drug abuse is the root of many crimes.

میتونم ایمیل شما داشته باشم

could I please have your email address

خیلی خوبه که دیدمت

it is great to see you

میتونم بهت ایمیلش کنم

could I email it to you

من آیا شما نگرا جایی ندیده ام

donot I know you from some where?

شما آشنا به نظر میرسی

you look famelier

او خیلی قد بلند نیست تقریبا متوسط هست.

he is not very tall about average

او عینکی هست

she wears glasses

آرام باشید

calm down

او همش گم میشه من دیوانه کرده

he is always getting lost drives me crazy

محسن خیلی خوش لباس بود

mohsen was really well deress

ساعت چنده

do you have the time

من فقط ده دقیقه وقت دارم

I have only got ten minutes.

تو زیاد میخوابی

you get a lot of sleep.

من دوست دارم تا دیر وقت بیدار باشم

I would like to stay up later.

من با مترو سر کار میروم.

I take the subway to work.

من با اتوبوس مدرسه میروم

I take the bus to school.

چطوری عزیزم

how are you darling?

آیا در صبح یکشنبه سوم جولای وقت داری

are you free on Sunday afternoon july 3

ماه پیش بود

it was a month ago

من مدتی هست سرآشپزی شروع کردم

I just started as chef in an italian resturants

من پرداختی و حقوق خوبی دارم

I am well-paid

من تمام شب سرپا هستم

I am on my feet all night.

فارغ التحصیلان

alumnus

خلاقانه

innovative


adjinnovative schemes for recycling waste materials.

بیچاره تو

poor you

او همیشه برای من رئیس بازی در میاره

she always bosses me around.

تو خیلی خوش شانسی، من هم آرزو داشتم یک خانواده پر جمعیت داشتم.

you are very lucky l.I wish I came from big family.

او به ماشین خیلی علاقه مند هست.

he is really into cars.

مادرم به من میگه بهترین راه یادگیری مطالعه هست.

my mother tell me reading is best way to learn.

من شنیده ام

I have heart

من ناهار خواهم آورد.

I will pack lunch.

دوست داری شب جمعه بریم فیلم ببینیم

would you like to go movie on Friday night

چه فیلمی قصد داری ببینی

what movie do you want to see

خیلی کار دارم

I have to much work to do.

در کل میشه هفت دلار

that's cimes to 7

تو واقعا شکلات دوست داری

you really do like chocolate

به عبارت دیگر

in other word,

بسیاری از بیمارستان ها بوسیله دولت اداره میشود.

most of hospitals are run by government.

از اینکه منتظر ماندین متاسفم

sorry to keep you waiting

متاسفانه من با نظر شما مخالفم

I am afraid I donot agree with your opinion.

میتونی مقداری پول به من قرض دهی؟


متاسفانه خیر.

Can you lend me some money?I'm afraid not.

یک روز درمیان

every other day.

چند شب پیش

the other day

ممنونم که خبر دادی

thanks for letting me know

من آرزو دارم یک روز مشهور شوم

I hope to be famous some day.

زیاد مهم نیست

it does not really matter.

من همیشه آرزو داشتم انگلیسی یاد بگیرم

I have always dream to learn english.

من الان دارم برای امتحان درس میخونم.

I am stadying for my exam at the moment.

من قصد دارم این تابستان پدر بزرگم ببینم. من چند ساله آن ها ندیدم. این خیلی خوبه که من وقتم با آن ها بگزرونم.

I am going to visit my grandparents this summer.I have not seen them for few years and it really be great spend time with them.

من یک مقدار نگرانم

I am kind of nervous.

من باید از خواهر کوچیکم مراقبت کنم

I babysitting for my little sister

من باید پول در بیاورم

I have to make money.

شش سال طول خواهد کشید تا من مدرک پزشکی ام را دریافت کنم.

it will take 6 years to get my medical degree.

احتمالا پیدا کردن آپارتمان کنار ساحل. سخت خواهد بود

it would probebly difficult to find an apartment by the beach.

من قصد دارم ازدواج کنم

I am getting married.

هر چیزی

just about anything.

برف بازی

have snow ball fight.

آیا میشه با ماشین شستش

can this be machine wash

جنس این لباس از چیه

what fabric is this

پارچه کتان

linen

پارچه کتان

linen

من ازش تا وقتی که بتونم یک جفت جدیدش تهیه کنم استفاده خواهم کرد

I will use them until I afford a new pair.

احتمالا وقتی از اتوبوس پیاده میشدم افتاده است.

propebly flew out when I was get off the bus.

مستقیم برو و سپس بپیچ به راست.

go straight and then turn right.

تقاطع

intersection

وقتی که از مترو اومدی بیرون

when you come out the subway

خونه من به راحتی پیدا میشه

my place is fairly easy to find.

او تمام داستان زندگیشو وقتی کسی میبینه میگه

she tells her whole life story every one she meets.

او من به خنده میاره

he make me laugh

او رفتارش کاملا دوستانس و راحت میشه باهاش صحبت کرد.

he is really freindly and easy to talk to.

او بلند آدامس میجوه

he chews gum really loudly.

او بسیار خوش قیافه هست

he is really good looking.

تصمیم گیری

decision making

برادرم اومده بود

my brother came over

من برنامه دارم

I plan....

وسط فیلم احساس خواب آلودگی کردم

I felt sleep in the middle of it.

من یک رمان خوب تمام کردم

I finished a terrefic novel.

من آخر هفته خوبی داشتم.من کاری برای انجام دادن نداشتم بنابراین به بازار رفتم. و در حال گشت زدن در دپارتمان استور بودم و در آنجا یک مسابقه داشت برگزار میشد.

I had a really great weekend. I did not had anything to do on satuerday afternoon so I went to the mall.I went to the depatment store to look around.there were having a contest.

ما اوقات خوبی با هم داشتیم.

we had pleasent time tigether.

من تا ساعت 2 خونه نرفتم

I did not get home until 2 am.

پرواز چقدر طول میکشه?

how long does the flight?

مبلغ چقدر میشه

how much does it cost

من عجله دارم

I am in a hurry.

تاکسی برای موزه میخواهم

could I have taxi to musiem please

چقدر طول میکشه تاکسی اینجا باشه

will it long take to get there.

تاکسی

1

او صدای تلویزیونش خیلی زیاد میکنه

she turns the volume up really high.

نمیتونم بگم از رفتش ناراحت شدم.

I can not said that I am so upset about it.

من خیلی خوش شانسم که باب همسایمه

I am really lucky to have bob as nighbor

ممنون برایان.این لطف تو میرسونه

thank you brayan that is very kind of you.

از کمکت خیلی ممنونم

I really appreciate the help.

من اومدم تو چکش داری ازت قرض بگیرم.

I just came over ask if you have hammer that I can borrow.

من میدونم ما همدیگر به خوبی نمیشناسیم.

l know we donot khow each other very well.

خیلی ممنونم

thanks so much

یه دقیقه وقت داری

do you have a minute or two

من سال پیش به مسافرت رفته بودم و کسی قصد داشت به زور وارد خونم بشه

I went vacation last year and some one try break inter my house.

فوت کردن شمع

blow out candle

چی تو سرت داری

what you have in mind

من از غذای آماده متنفرم

I am sick of junk food

من نمک نمیخورم

I am on salt free on diet

رستوران

2

کاغذ کادو

wrapping

موم

beeswax

بند ساعت

wristband

دست انداز

pumpy

بفرمایید مال شما

here you go

طبقه وسایل داخل هواپیما

overhead compartment

چقدر خوب میشه بتونم جام عوض کنم

I wonder if I could change my seat.

من خیلی دورم

I am too far away.

آیا ممکن هست

do you mind waiting

بعد از اینکه همه سوار هواپیما شدند

after everyone is on board

مهماندار هواپیما

flight attendant

رویداد ناگوار

mishap

ماشینم پنچر شده

I have got flat tire.

من سس روی فرش ریختم.

I spilled some sauce on the rug.

سودا بریز روی اون.

pour soda on it.

اونی که من روش کافه ریختم

the one I spilled coffee all over.

من میترسم اگر اون نپوشم قلبش بشکنه

I am afraid if I donot wear the jacket her feeling will be hurt.

حقیقت همیشه بهترین هست

the truth is always the best.

قفل ساز

locksmith

من داشتم میدویدم که با اتوبوس برسم.

I was running to catch the bus.

اون کاملا خیس شده بود

it was completely soaked.

خودکار جوهر پس داده

leaky pen

من قصد دارم سیگار ترک کنم.

I am going to give up smoking.

گروهی از ما قصد دارن بعد از کلاس برن چیزی بخورن.

a bunch of us are going to get something to eat after class.

اگر میتونی به ما ملحق بشی لطفا سریع به ما خبر بده.

if you can join us please let me know as soon as you can.

به من خبر بده اگر کمکی خواستی

let me khow if you need any help.

در محل کار جای خواب داشتن

sleep inI can sleep in


I love sleep in

پیتزا فروشی

pizzeria

دنبال توپ دویدن درون زمین دوست ندارم

I donot chasing ball around the field

hobby

من این عینک از طریق میل سفارش داده ام

I ordered these glasses through the mail.

چروک شدن و آب رفتن پارچه

shrink

اتو زدن لباس

shirt pressed

اگر ممکن هست اتاق من عوض کنید

I d like to move to a diffrenr room if possible

در حال حاضر همه اتاق ها رزو شده است

all rooms are occupied at the moment

من نیاز دارم یک ساعت زودتر بیدار شوم و آماده شم

I need about an hour to wake up and get ready

پرواز کردن

fly down

پرواز من به خاطر برف تاخییر داشت

my flight was delayed by a big snowstorm.

hotel

تعقیب کردن

chase

alien

موجودات فضایی

خون آشام

vampire

زباله آشغال

dump

هیولا

monster

film

شلنگ

hose

بچه گربه

kitten

مورمور کننده

creepy

fear1

fear2

fear

fear

فوری

urgent

عمارت

mansion

ممکن هست این فرم را پر کنید

would you mind filling out this form please

من ارزونتره میخوام

I will take the cheapdr one

من خیلی سبک خوابم

I am very light sleeper

تعارفی

complimentary

ممکنه قهوه داشته باشم

is it possible to get coffee

من هر وقت بخوام میتونم قهوه درست کنم

I can make coffee whenever I want it.

کدوم طبقه اید?

what floor are you on

پریز برق

electrical outlet

او به محض تماس من برایم پنکه فرستاد

she sent up an electric fan as soon as I called

شکایت اصلی من در مورد دوش بود

my only real complaint is with the shower.

ترافیک خیلی سنگینه

traffic is very congested.

ترافیک که ماشین ها خیلی متراکمند

It is bumper to bumper

خط ویژه اتوبوس

bus lane

ماشین گند

stinky cars