Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en
in, op
el
het, de (bep. lidw. m. enk.)
el aeropuerto
het vliegveld
el avión
het vliegtuig
para
voor, naar
la puerta
de deur, de uitgang; hier 'gate'
por favor
alstublieft (vragend)
el número
het nummer
uno
een
dos
twee
tres
drie
cuatro
vier
cinco
vijf
seis
zes
siete
zeven
ocho
acht
nueve
negen
diez
tien
el señor
de heer, mijnheer
bueno, -a
goed
el día
de dag
buenos días
goede morgen, goeie dag
buenas tardes
goede middag
buenas noches
goede avond
la señorita
de juffrouw
la señora
de mevrouw, de dame
¿cómo?
hoe?
usted
u
¿Cómo está usted?
Hoe maakt u het?
muy
heel erg
bien
goed
gracias
dank u
y
en
¡hola!
hallo!
¿qué tal?
hoe gaat het?; hoe maak je het?
jij
pues
wel
regular
redelijk; zo, zo; gewoon; matig
el pasaporte
het paspoort
tenga
alstublieft (gevend)
se llama (llamarse)
hij/zij heet
no
neen, niet
me llamo
ik heet
soy (ser)
ik ben
de
van
ja
ah, sí
jazeker; oh ja
claro
natuurlijk
la tarea
de taak
es (ser)
is
la firma del titular
de handtekening van de houder
las fotografías
de foto's
la informacíon
de informatie
la llegada
de aankomst
la salida, las salidas
het vertrek
los lavabos
de toiletten
el lápiz
het potlood
la tiza
het krijt
el bolígrafo
de balpen, ballpoint