Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
從前 , 从前
cóng qián
hòu
hái
皮膚 , 皮肤
pí fū
祈求
qí qiú
shēng
天神
tiān shén
xiàng
xuè
血 红
xuè hóng
一樣 , 一样
yī yàng
嘴唇
zuǐ chún
白雪公主
bái xuě gōng zhǔ
從前 , 从前
cóng qián
hòu
hái
皮膚 , 皮肤
pí fū
祈求
qí qiú
shēng
天神
tiān shén
xiàng
xuè
血 红
xuè hóng
一樣 , 一样
yī yàng
嘴唇
zuǐ chún
白雪公主
bái xuě gōng zhǔ