Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/255

Click to flip

255 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a
und
diet'a
das Kind
dievča
das M§dchen
clapec
der Junge, der Bub
je
ist
kto
wer
muž
der Mann
pani
Frau
profesor
der Professor
profesorka
die Professorin
slečna
das Fräulein
študent
der Student
študenka
die Studentin
to
das
učitel
der lehrer
učitel'ka
die Lehrerin
žena
die Frau
žiačka
die Schúlerin
žiak
der Schüler
ceruzka
der Bleistift
čo
was
kniha
das Buch
kieda
die Kreide
lampa
die Lampe
obraz
das Bild
okno
das Fenster
papier
das Papier
pero
die Füllfeder
podlaha
der Boden
skriňa
der Schrakn, der Kasten
slovník
das Wörterbuch
stena
die Wand
stolička
der Sessel, der Stuhl
stôl
der Tisch
tabul'a
die Tafel
taška
die Tasche
trieda
die Klasse
zošit
das Heft
Dobré ráno
Guten Morgen
Dobré ráno, prajem
Einen guten Morgen, wünsche ich
Dobrý deň
Guten Tag
Dobrý večer
Guten Abend
Dobrú noc
Gute Nacht
Ahoj (-te)
Grüß dich (euch), Servus
Servus
Servus
Bozkávam
Küss die Hand
Vitaj (-te Pl. und Sie Form)
Willkommen
Dovidenia (ugs. Dovi)
Auf Wiedersehen
Teši ma
Es freut mich
Ďakujem
Danke
Ďakujem pekne
Danke schôn
Prosim
Bitte
Za málo
Keine Ursache
Dovol' (-te)
Gestatte (-t, -en Sie)
S dovolením
Gestatte (-t, -en Sie)
Nech sa páči (ugs. Páči sa)
Bitte schön
Prepáč (-te)
Verzeihung
Pardón
Entschuldigung
Je mi l'uto
Es tut mir leid
L'utujem
Es tut mir leid, ich bedaure
aký, -á, -é
wie, was fúr ein/eine/ein
áno
ja
čistý, -á, -é
sauber
dobrý, -á, -é
gut
inteligentný, -á, -é
intelligent
kurz
der Kurs
lenivý, -á, -é
faul
malý, -á, -é
klein
mladý, -á, -é
jung
moderný, -á, -é
modern
nie
nein
nový, -á, -é
neu
pekný, -á, -é
schôn
priatel', kamarát
der Freund
priatel'ka, kamarátka
die Freundin
prísny, -á, -é
streng
slovenský, -á, -é
slowakisch
starý, -á, -é
alt
svetlý, -á, -é
hell
šikovný, -á, -é
geschickt
špinavý, -á, -é
schmutzig
tiež
auch
tmavý, -á, -é
dunkel
usilovný, -á, -é
fleißig
zaujímavý, -á, -é
interessant
zoznámenie
das Kennenlernen
dlhý, -á, -é
lang
krátky, -a, -e
kurz
málý, -á, -é
klein
nízky, -a, -e
niedrig
smutný, -á, -é
traurig
škaredý, -á, -é
hässlich
štastný, -á, -é
glúcklich
vel'ký, -á, -é
groß
verný, -á, -é
treu
vysoký, -á, -é
hoch
zlý, -á, -é
schlecht
biely, -a, -e
weiß
červený, -á, -é
rot
čierny, -a, -e
schwarz
farebný, -á, -é
bunt
fialový, -á, -é
lila
hnedý, -á, -é
braun
modrý, -á, -é
blau
sivý, -á, -é
grau
strieborný, -á, -é
silbern
zelený, -á, -é
grún
zlatý, -á, -é
golden
žltý, -á, -é
gelb
tmavomodrý, -á, -é
dunkelblau
bledomodrý, -á, -é
hellblau
dom
das Haus
kvet
die Blume
les
der Wald
lúka
die Wiese
nebo
der Himmel
plot
der Zaun
pole
das Feld
príroda
die Natur
slnko
die Sonne
strecha
das Dach
strom
der Baum
tráva
das Gras
vták
der Vogel
záhrada
der Garten
ale
aber
brat
der Bruder
bratranec
der Cousin
bývat (bývam, -ajú)
wohnen
bývam vo Viedni
Ich wohne in Wien
dcéra
die Tochter
ešte
noch
hovorit'(hovorím, -ia)
sprechen
lekár
der Arzt
manžel
der Gatte
manželka
die Gattin
matka
die Mutter
otec
der Vater
pes
der Hund
Rakúšan
der Österreicher
rodičia
doe Eltern
rodina
die Familie
rozvedený, -á
geschieden
sekretárka
die Sekretärin
sesternica
die Cousine
sestra
die Schwester
slobodný
ledig
Slovenka
die Slowakin
strýko
der Onkel
syn
der Sohn
robit'(-ím, -ia)
machen, arbeiten
technik
der Techniker
teta
die Tante
ujo
der Onkel
úradníčka
die Angestellte
úradník
der Angestellte
schon
vesely, -á, -é
lustig
Viedeň
Wien
volat' sa (volám, -aju)
heißen
vydatá
verheiratet (Frau)
vždy
immer
životopis
der Lebenslauf
ženatý
verheiratet (Mann)
ako
wie
Ako sa máte
Wie geht es Ihnen
Ako sa máš
Wie geht es dir
celkom
ganz
dobre
gut
doma
zu Hause
kde
wo
nič nového
nichts Neues
po slovensky
slowakisch
povolanie
der Beruf
právnik
der Jurist
rozprávat'(-am, ajú)
sprechen, reden
rozumiet'(-iem, ejú)
verstehen
spokojný, -á, -é
zufrieden
tam
dort
telefonát
das Telefonat
trochu
ein wenig
tu
hier
učit'sa (učim, -ia)
lernen
vel'mi
sehr
všetko v poriadku
alles in Ordnung
zoznámit'sa (-im, -ia)
kennen lernen
neter
die Nichte
nevesta
die Schweigertochter, die Braut
príbuzenstvo
die Verwandtschaft
stará mama
die Großmutter
starý otec
der Großvater
súrodenci
die Geschwister
svokor
der Schwiegervater
svokra
die Schwiegermutter
synovec
der Neffe
švagor
der Schwager
švagriná
die Schwägerin
vnučka
die Enkelin
vnuk
der Enkel
zat'
der Schweigersohn
ženích
der Bräutigam
lekár
der Arzt
lekárka
die Ärztin
technička
die Technikerin
ekonóm
der Betriebswirt
ekonómka
die Betriebswirtin
právnička
die Juristin
manažér
der Manager
manažérka
die Managerin
inžinier
der Ingenieur
inžinierka
die Ingenieurin
predavač
der Verkäufer
predavačka
die Verkäuferin
domáca
die Hausfrau
robotník
der Arbeiter
robotníčka
die Arbeiterin
riaditel'
der Direktor
riaditel'ka
die Direktorin
podnikatel'
der Unternehmer
podnikatel'ka
die Unternehmerin
dôchodca
der Pensionist
dôchodkyňa
die Pensionistin
nezamestnaný
arbeitslos
Rakúsko
Österreich
Rakúšan, Rakúšanka
Österreicher, -in
po nemecky
deutsch
Slovensko
Slowakei
Slovák, Slovenka
Slowake, Slowakin
Česko
Tschechien
Čech, Češka
Tscheche, Tschechin
po česky
tschechisch
Nemecko
Deutschland
Nemec, Nemka
Deutscher, Deutsche
Švajčiarsko
Schweiz
Švajčar, Švajčiarka
Schweizer, -in
Mad'arsko
Ungarn
Mad'ar, Mad'arka
Ungar, -in
po mad'arsky
ungarisch
Amerika
Amerika
Američan, Američanka
AMerikaner, -in
po anglicky
englisch
Francúzko
Frankreich
Francúz, Francúzka
Franzose, Franzosin
po francúzky
franzôsisch
Taliansko
Italien
Talian, Talianka
Italiener, -in
po taliansky
italienisch
Španielsko
Spanien
Španiel, Španielka
Spanier, -in
Turecko
Túrkei
po španielsky
spanisch
Turek, Turkyňa
Türke, Türkin
po turecky
türkisch
Európa
Europa
Európan, Európanka
Europäer, Europäerin