Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/336

Click to flip

336 Cards in this Set

 • Front
 • Back
that
one
those
ten, to, tá,(A) tú
jeden, jedno, jedna, jednu
tí, tie
(A) toho, tých HuMaN
tej, tom (L) tých
(G) toho, tých
your (formal)
váš, vaše, vaša, vašho, vašov (A) vašu
your (informal)
tvoj, tvoje, tvoja
man
men
ten muž
muži
car(s)
to auto
autá
woman
women
tá žena
ženy
bus
ten autobus
autobusy
example
to cvičenie
cvičenia
colleague(s) (m)
ten kolega
kolegovia
passport(s)
ten pas
pasy
café(s)
tá kaviareň
kaviarne
colleague(s) (f)
tá kolegyňa
kolegyne
window(s)
to okno
okná
trip/way(s)
tá cesta
cesty
home(s)
ten dom
domy
assignment
tá ulohá
ulohy
pen(s)
to pero
perá
paper(s)
ten papier
papieri
cabinet(s)
tá skriňa
skrine
student(s)(m)
ten študent
študenti
plate(s)
ten tanier
tanieri
page, leaf
pages, leaves
ten list
listy
envelope(s)
tá obálka
obálky
grade(s), stamp(s)
tá známka
známky
church(es)
ten kostol
kostoly
street(s)
tá ulica
ulice
town square
to námestie
námestia
American (f)
tá Američanka
Američanky
American(s) (m)
ten Američan
Američania
America
Amerika
castle(s)
ten hrad
hrady
floor(s) (after entrance lvl.)
to poschodie
poschodia
cross(es), X('s)
ten kríž
kríže
professor(s) (m)
ten profesor
profesori
professor(s) (f)
tá profesorka
profesorky
bridge(s)
ten most
mosty
TV's, television(s)
tá televízia
televízie
Slovakia
to Slovensko
bank(s)
tá banka
banky
taxi(s)
ten taxík
taxíky
eraser(s)
tá guma
gumy
taxi-driver (m)
ten taxikár
taxikári
computer
ten počítač
počítače
beginning(s)
ten začiatok
začiatoky
child
children
to dieťa
deti
end(s)
ten koniec
konce
pencil(s)
tá ceruzka
ceruzky
radio(s)
to rádio
rádia
waitress(es)
tá čašníčka
čašníčky
waiter(s)
ten čašník
čašníci
room(s)
tá izba
izby
bed(s)
tá posteľ
postele
airplane(s), aircraft(s)
to lietadlo
lietadlá
boy(s)
ten chlapec
chlapci
Slovak(s) (f)
tá Slovenka
Slovenky
Slovak(s) (m)
ten Slovák
Slováci
ATM machine(s)
ten bankomat
bankomaty
stairway
to schodište
schodištia
work(s)
tá práca
práce
office(s)
tá kancelária
kancelárie
town(s)
to mesto
mestá
plan(s)
ten plán
plány
mistake(s)
ta chybá
chyby
night(s)
tá noc
noci
day(s)
ten deň
dne
entry-level, foyer(s)
to prízemie
prízemia
restaurant
tá reštaurácia
reštaurácie
bill(s), receipt(s)
ten účet
účty
village(s) (agr.)
tá dedina
dediny
girl(s)
to dievča
dievčatá
river(s)
tá rieka
rieky
train(s)
ten vlak
vlaky
library
libraries
tá knižnica
knižnice
price(s), prize(s)
tá cena
ceny
program(s)
ten program
programy
movie theatre(s)
to kino
kiná
boss(es) (m)
ten šéf
šéfi
boss(es) (f)
tá šéfka
šéfky
address(es)
tá adresa
adresy
question(s)
tá otázka
otázky
dining room(s)
tá jedáleň
jedálne
post office(s), mail
tá pošta
pošty
cat(s)
mačka
mačky
speed(s)
tá rýchlosť
rýchlosti
request(s), application form(s)
tá žiadosť
žiadosti
pocket(s)
to vrecko
vrecká
card(s), certificate(s)
ten lístok
lístky
cathedral(s)
tá katedrála
katedrály
dog(s)
ten pes
psi alebo psy
dwarf
dwarves
ten trpaslík
trpaslíky
goal(s), aim(s), target(s)
ten cieľ
ciele
class(es), hour(s)
hodina
hodiny
tourist(s)
turista
turisti
this
tento, toto, táto
large
veľký
small
malý
new
nový
old
starý
young
mladý
good
dobrý
bad
zlý
tall/high
vysoký
short
nízky
first
prvý
second, another one
druhý
last
posledný
pretty, attractive
pekný
ugly
škaredý
expensive
drahý
cheap
lacný
easy/light
ľahký
difficult/heavy
ťažký
interesting
zaujímavý
boring
nudný
familiar, known
známy
unfamiliar, unknown
neznámy
long
dlhý
short
krátky
clean
čistý
dirty
špinavý
open
otvorený
closed, shut
zatvorený
nice, pleasant
príjemný
unpleasant
nepríjemný
pleasant, shown to like someone
sympatický
unpleasant, show dislike with sb
nesympatický
rich
bohatý
poor
chudobný
international
medzinárodný
Slovak
slovenský
American
americký
English
anglický
German
nemecký
Czech
český
Austrian
rakúsky
Polish
poľský
Hungarian
maďarský
Pennsylvanian
pensylvánsky
Pittsburgher
pittsburský
Rusyn
rusínsky
the same
taký istý
similar
podobný
another, different one
iný
complete, whole
celý
white
biely
black
čierny
red
červený
brown
hnedý
gray
šedý, sivý
orange
oranžový
yellow
žltý
green
zelený
blue
modrý
purple
fialový
minister(s)(gov't title)
minister
ministri
hotel
ten hotel
hoteli
orange fruit
pomaranč
pomaranče
tomato(es)
paradajka
paradajky
potato(es)
zemiak
zemiaky
cheese(s)
syr
syry
butter(s)
maslo
maslá
ice cream(s)
zmrzlina
zmrzliny
safe
bezpečný
dangerous
nebezpečný
organized/neat
poriadny
serious
seriózny
elegant
elegantný
aggresive
agresívny
conservative
konzervatívny
intelligent
inteligentný
romantic
romantický
perhaps...
možno
a little
trocha
driver(s)
ten šofer
šoferi
fire(s)
tá oheň
ohene
love(s)
tá láska
lásky
life
lives
ten život
životy
circus(es)
ten cirkus
cirkusy
cocoa
to kakao
kakaá
mineral water(s)
tá mineralka
mineralky
water(s)
voda
vody
glass(es), cup(s)
ten pohár
poháry
blood(s)
ten krv
krvy
Male name possessive: "'s"
Markov Markovo Markova
Female name possessive: "'s"
Evá:
Evin Evino Evina
student's (i.e. 's)
študentkin študentkino študentkina
gossip
klebety
weird, peculiar (person)
čudný
impossible
nemožný
together
spolu
country
countries
krajina
krajiny
person
people
človek
ľudia
mountain(s)
hora
hory
symbol(s), sign(s)
znak
znaky
central
stredný
really ...
naozaj, ozaj
only
iba, len
year(s)
ten rok
roky
hockey
ten hokej
Atlantic Ocean
Atlantický oceán
Black Sea
Čierne more
Mediterranean Sea
Stredozemné moré
London, England
Londýn, Veľká Británia
Paris, France
Pariž, Francúzsko
Rome, Italy
Rim, Taliansko
Prague, Czech Republic
Praha, Česká republika
Vienna, Austria
Viedeň, Rákusko
Budapest, Hungary
Budapešť, Maďarkso
Switzerland
(Swiss)
Švajčiarsko
(švajčiar)
Netherlands
(Dutch)
Holandsko
(holanďan)
Amer. Indian
indián
U.S.A.
Spojené štáty Americké
for example, (i.e.)
napríklad, (napr.)
north
(northern)
sever
(severný)
south
(southern)
juh
(juhžný)
east
(eastern)
<exit>
východ
(východný)
<východ>
west
(western)
západ
(západný)
center
(central)
stred
(stredný)
2 animate, 2 masc., 2 n/f
dvaja, dva, dve
3 animate, 3 masc., 3 n/f
traja, -tri-
4 animate, 4 masc., 4 n/f
štyria,-štyri-
singer(m)
(f)
spevák
speváčka
spoon
(tea-spoon)
lyžica
lyžička
fork
vidlička
ID
preukaz
race(s)
pretek(y)
snow
sneh
therefore, thus...
preto
yet, nevertheless
predsa
quite, fairly
<Enough!>
dosť
<Dosť!>
often
často
for a long time
dlho
even (more)...
dokonca
still
ešte
who, which
, ktorý
Who? What? Where? When? Why? How?
Kto/Koho? Čo/Aký? Kde? Kedy? Prečo? Ako?
whether, because
či, lebo
flower
kvet
meadow
lúka
today
dnes
attraction
atrakcia
place (seat)
miesto
typical
typický
hard (physically)
tvrdý
soft
mäkký
to think (that)
myslieť (že)
myslím myslíme
myslíš myslíte
myslí myslia
to study
študovať
študuje...študujú
to want
chcieť
chce...chcú
to say
hovoriť
hovorí...hovoria
to go
<to go back and forth, habitually>
ísť
ide...idú
<chodiť>
to see
vidieť (A)
vidí...vidia
to watch/to look
pozerať (A)
pozerá...pozarajú
to listen to
počúvať (A w/o "to")
počúva...počúvajú
to understand
rozumieť
rozumie...rozumejú
to have
mať (A)
má...máju
to like
mať rád/rada/radi + (plural general)
to travel
cestovať
cestujem...cestujú
to discuss
diskutovať
diskutuje...diskutujú
to believe/to trust
veriť
verí...veria
to work
pracovať
pracuje...pracujú
to plan
planovať
planuje...planujú
to dance
<dance>
tancovať
tancuje...tancujú
<tanec>
to party (all night)
flámovať
flámuje...flámujú
to park
parkovať
parkuje...parkujú
to buy
kupiť
to play
(to record)
hrať
(nahrať)
music
hudba
mother(s)
matka
matky
father(s)
otec
otce
daughter(s)
dcéra
dcéry
son(s)
syn
syny
invitation(s)
pozvanie
pozvania
every
každý + (A)
too, also
tiež
sometimes
niekedy
success
úspech
head
hlava
hlavy
hair
vlas
chlp (other hair, fur, facial)
terrible
hrozný
stupid
hlupý
bald/bare
holý
Monday
(on Monday)
pondelok
v pondelok
Tuesday
(on Tuesday)
utorok
v utorok
Wednesday
(on Wednesday)
streda
v stredu
Thursday
(on Thursday)
štvrtok
vo štvrtok
Friday
(on Friday)
piatok
v piatok
Saturday
(on Saturday)
sobota
v sobotu
Sunday
(on Sunday)
nedeľa
v nedeľu
I have a boss.
Mám šefa.
I see a new student(m).
Vidím nového študenta.
I see new students.
Vidím nových študentov.
to eat
jesť
je...jedia
to live (somewhere; fr. habiter)
bývať
býva...bývajú
to wake/get up, to stand up
vstávať
vstávam...vstávajú
to drink
piť
pijem...pijú
must (to have to)
musieť
musí...musia
can, to be able to
môcť
môže...môžu
shirt
(T-shirt)
košeľa
(tričko)
driver's license
(citizen license)
vodičský preukaz
(občianský preukaz)
car/van
vozeň
clerk
úradník
úradníci
school
škola
školy
voice
hlas
hlasy
fun
zábava
juice
džús
džúsy
university
(high school)
vysoká škola
(stredna škola)
grandfather
starý otec, dedo
grandma
stará mama, babka, starká
dormitory
internát
for breakfast
na raňajky
(xpl)
for lunch
na obed
for dinner
na večeru
jam
džem
honey
med
bun, roll
žemľa
food, dish, serving
(dishes)
jedlo
jedlá
classical
klasický
capable
schopný
early
(late)
skoro
(neskoro)
in the morning
(in the evening)
ráno
(večer)
once/twice/thrice...
(one of, two of...)
jedenkrát/dvakrát/trikrát
weak
slabý
strong
silný
always
NEVER
vždy
NIKDY
cold, dead
studený
warm, gay
teplý
sweet
sladký
sour
kyslý
bitter
horký
salty
slaný
hot, spicy
štipľavý
to be hungry
to be thirsty
byť hladný
byť smädný
then,...
a potom...
normally,...
normálne
at all INTENSIFIER
(not at all)
vôbec
(vôbec nie)
not anymore... no longer
(I don't know anymore.)
už nie...
už neviem