Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
pokiaľ sa mňa týka
i am concerned
nečítam
i am not reading
prepáčte
i am so sorry
je mi vás ľúto
i am sorry for you
mám sa veľmi dobre
i am very well
nemôžem v noci spať
i can't sleep at night
vedeli to celú tú dobu
they knew it the whole time
nevolali
they did not call
pohlavní styk
sexual intercourse
podnetný
interesting
prerušiť
to interrupt
nemáme
we have not
nemali sme
we had not
nikto sa nehlási
there is no reply
všetko má svoj koniec
there's an end to everything
s tým sa nedá nič robiť
there's nothing to be done
bez pomoci
all by yourself
nevyrušujem vás?
am i disturbing you?
je vám teraz dobre?
are you alright now?
niekto prichádza
someone is coming
akosi
somebody
mne je zima
i am cold
mám sa veľmi dobre
i am very well
hlúpa
stupid
hlupák
idiot
niekto prichádza
someone is coming
asi
something
akosi
somebody
čary
medicine
mne je zima
i am cold
prdieť
to fart
mám sa veľmi dobre
i am very well
cicať
to suck
bedrá
butt
odporovať
to contradict
podprsenka
bra
hlupák
idiot
každá
anyone
asi
something
prdieť
to fart
odporovať
to contradict
podprsenka
bra
dala si ostrihať vlasy
she got her hair cut
chuj
cock
hovno
shit
jebem na to
i don't give a fuck
tratkat'
to fuck
buzerant
faggot
pičovina
bullshit
zo zvedavosti
out of curioisity
nejeb ma
don't fuck with me
stat sa
to become
poznámkový blok
notebook
milý
cute
prerušiť
to interrupt