Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
to laugh at something naœmiewaæ siê, œmiaæ siê z czegoœ,
to bag up
We bagged up all night long when he told us the story.

Œmialiœmy siê ca³y wieczór kiedy opowiedzia³ nam tê historiê.
a bribe; ³apówka
baksheesh
If you think you'll make up the leeway with baksheesh, well, you're free to do so. But I'll never say it's o.k.

Jeœli myœlisz, ¿e dziêki ³apówce osi¹gniesz cel, masz do tego prawo. Ale ja nigdy nie uznam, ¿e to jest w porz¹dku.
a dirty, unpleasant place; obskurne, nieprzyjemne miejsce
armpit
I booked a room through the Net. The hotel seemed lovely in the pictures but it turned out an armpit.

Zabukowa³am pokój przez internet. Na zdjêciach hotel wydawa³ siê œliczny, ale okaza³ siê obskurnym miejscem.
alcohol; alkohol
antifreeze
He’s totally smashed. He’s had some antifreezer today.

On jest w sztok pijany. Wypi³ dziœ trochê alkoholu.
someone's head; g³owa
bonce
She had a nasty habit of patting me on the bonce.

Mia³a paskudny zwyczaj klepania mnie po g³owie
something large or successful; coœ du¿ego lub odnosz¹cego sukcesy
biggie
She knew this movie would be a biggie.

Ona wiedzia³a, ¿e ten film odniesie du¿y sukces.
it doesn’t matter, it’s not important; nieważne
it’s no biggie
I was going out but I can stay. It’s no biggie.

Miałam wyjść z domu, ale mogę zostać. Nie ma problemu (to nie ma znaczenia).
money; forsa
dosh
So you think I'm gonna spend my hard-earned dosh on that rubbish! You're nuts!

Wiêc s¹dzisz, ¿e mam zamiar wydaæ ciê¿ko zarobion¹ forsê na te œmieci! Zwariowa³eœ!
something given for free; coœ otrzymywanego za darmo, „gratis”
freebie
I didn’t bother to queue for those freebies and now I wish I had.

Nie chcia³o mi siê staæ w kolejce po gratisy, a teraz ¿a³ujê.
a woman who has a relationship with a man owing to purely financial reasons; kobieta wi¹¿¹ca siê z mê¿czyzn¹ dla pieniêdzy
sack chaser
Forget about that sack chaser. She’d never go out with you anyway.

Zapomnij o tej dziewczynie goni¹cej za pieniêdzmi. I tak by siê z tob¹ nie spotyka³a.
about someone who needs to go out, who needs a new situation; znudzony siedzeniem w jednym miejscu, potrzebuj¹cy odmiany
stir-crazy
I’ve been sitting at home too long and I’m going stir-crazy now.

Siedzê w domu zbyt d³ugo i zaczynam wariowaæ (nudzê siê, potrzebujê odmiany).
someone stupid; g³upek
lamebrain
So you’re going out with that lamebrain again?

Wiêc znowu spotykasz siê z tym g³upkiem?
to have fun, to have a great time; dobrze siê bawiæ
get crunk
The DJ was mad, we all got crunk!

DJ by³ rewelacyjny, œwietnie siê bawiliœmy
really tired, exhausted; wykoñczony
bushed
Take a hike, can’t you see we’re bushed?

Spadaj, nie widzisz, ¿e jesteœmy wykoñczeni?
(rude) if you tell someone to take a hike, you mean you want them to go away; spadaj, zje¿d¿aj
take a hike
Can't you see I've got enough? Go take a hike and leave me alone!

Nie widzisz, ¿e mam doœæ? Spadaj i zostaw mnie w spokoju!
not right; niew³aœciwy, niedok³adny
off base
What she’s telling you is completely off base!

To, co ona ci mówi zupe³nie siê nie zgadza!
someone weird and/or forgetful; dziwak, osoba roztrzepana
ding-a-ling
How could you make that ding-a-ling responsible for the whole stuff?

Jak mog³eœ obarczyæ odpowiedzialnoœci¹ za wszystko tego roztrzepanego dziwaka?
a couch potato, someone spending much time watching TV; osoba spêdzaj¹ca mnóstwo czasu przed telewizorem
sofa spud
She’s become a sofa spud during the holiday season.

Ona spêdza mnóstwo czasu przed telewizorem podczas ferii.
a drug dealer; diler narkotyków
madhatter
That guy is a madhatter.

Ten facet jest dilerem.