Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Var utgår M. deltoideus ifrån?
Laterala 1/3 av framkanten av nyckelbenet (främre delen), akromion (mellersta delen) och bakre kanten av spina scapulae (bakre delen)
Vad innerverar M. deltoideus?
n. axillaris (C5-C6)
Var fäster M. deltoideus?
Tuberositas deltoidea (på humerus)
Vad gör M. deltoideus?
Främre fibrer: Flexion, adduktion, inåtrotation
Mellersta fibrer: Abduktion, drar humerus proximalt-medialt
Bakre fibrer: Extension, adduktion och utåtrotation
Var utgår M. teres major ifrån?
Nedre 1/3 av margo lateralis scapulae och angulus inferior
Vad innerverar M. teres major?
n. subscapularis (C5-C6)
Var fäster M. teres major?
Crista tuberculi minoris
Vad gör M. teres major?
Adduktion, extension och inåtrotation i axelleden.
Var utgår M. subscapularis ifrån?
Fossa subscapularis
Vad innerverar M. subscapularis?
n. subscapularis (C5-C7)
Var fäster M. subscapularis?
Tuberculum minus (på humerus)
Vad gör M. subscapularis?
Inåtrotation och fixation av axelleden.
Var utgår M. supraspinatus ifrån?
Fossa supraspinata och fascia
Vad innerverar M. supraspinatus?
n. suprascapularis (C5-C6)
Var fäster M. supraspinatus?
Översta fasetten på tuberculum majus.
Vad gör M. supraspinatus?
Abduktion och fixation i axelleden (håller caput humeri tätt mot cavitas glenoidalis)
Var utgår M. infraspinatus ifrån?
Fossa infraspinata och fascia
Vad innerverar M. infraspinatus?
n. suprascapularis (C5-C6)
Var fäster M. infraspinatus?
Mellersta fasetten på tuberculum majus
Vad gör M. infraspinatus?
Utåtrotation och fixation i axelleden.
Var utgår M. teres minor ifrån?
Övre 2/3 av margo lateralis scapulae
Vad innerverar M. teres minor?
n. axillaris (C5-C6)
Var fäster M. teres minor?
Nedre fasetten av tuberculum majus
Vad gör M. teres minor?
Utåtrotation och fixation i axelleden.
M. teres minor ligger i underkant av vilken muskel?
M. infraspinatus (M. teres minor är t.o.m. ofta sammanvuxen med denna)