Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
HALEBENET
OS COCCYGIS
* 3-5 halevirvler Co1-Co3(-Co5)
VIRVELHULL
FORAMEN VERTEBRALE
RYGGTAGG
PROCESSUS SPINOSUS
TVERRTAGGENE
PROCESSUS TRANSVERSUS
VIRVELLEGEMET
CORPUS VERTEBRAE
VIRVEL
VERTEBRAE
LUMBALVIRVLENE
VERTEBRAE LUMBALES (L1-L5)

* de kraftigste virvlene
NEVN TO HALSVIRVLER
* ATLAS (C1) - formet som en ring.

* PROMINENS (C7) - spesielt utskytende
KORSBENET
OS SACRUM (S1-S5)
* 5 korsvirvler
* Sammenvokst til én trekantet knokkel
*Inngår både i ryggraden og bekkenet
HALSVIRVLENE
VERTEBRAE CERVICALES (C1-C7)
UNDERARMEN
* BESTÅR AV?
ANTEBRACHIUM
BESTÅR AV TO LANGE BEN
*ULNA, ALBUEBENET
*RADIUS, SPOLEBENET
(SOM LIGGER ANFØTTES)
TINNINGSBENET
OS TEMPORALE (2 STK)
BENKNUTEN BAK ØRET
PROCESSUS MASTOIDEUS
(SITTER PÅ OS TEMPORALE)
PANNEBENET
OS FRONTALE
UNDERKJEVEBENET
MANDIBULA
BRYSTBENETS HÅNDTAK
MANUBRIUM STERNI
DEN UJEVNE KNOKKELEN PÅ TIBIAS ØVRE FREMSIDE
TUBEROSITAS TIBIAE
SITTEBENSKNUTEN
TUBER ISCHIADICUM
SPOLEBENET
RADIUS
* LIGGER LATERALT
ALBUETAGGEN PÅ ULNAS, BAKRE ØVRE DEL
OLECRANON
NAKKEBENET
OS OCCIPITALE
ALBUEBENET
ULNA
* LIGGER MEDIALT
HUMERUS´HODE
CAPUT HUMERI
OVERARMEN
*BESTÅR AV?
BRACHIUM
*BESTÅR AV ETT BEN - HUMERUS
SKULDERBLADETS YTRE RAND
MARGO LATERALIS (SCAPULAE)
SKULDERBLADETS FREMRE, ØVRE UTVEKST ("RAVNENEBBET")
PROCESSUS CORACOIDEUS
UJEVNHETEN MIDT PÅ HUMERUS UTSIDE
TUBEROSITAS DELTOIDEA
SKULDERBLADETS INDRE RAND
MARGO MEDIALIS (SCAPULAE)
SKULDERBLADETS NEDRE HJØRNE
ANGULUS INFERIOR
SKULDERHØYDEN
ACROMION
GROPEN NEDENFOR SPINA SCAPULAE
FOSSA INFRA SPINATA
GROPEN OVENFOR SPINA SCAPULAE
FOSSA SUPRASPINATA
SKULDERBLADETS ÅS
SPINA SCAPULAE
SKULDERBLADET

- HVA SLAGS BEN?
SCAPULA

- FLATT BEN
KRAGEBENET
CLAVICULA
SKULDERBUEN BESTÅR AV?
1. KRAGEBENET, CLAVICULA
2. SKULDERBLADET, SCAPULA
KNESKÅLEN

-HVA SLAGS BEN?
PATELLA

-SESAMBEN (ET BEN SOM LIGGER INNE I EN SENE)
LEGGBENET
FIBULA
DEN INDRE ANKELKULEN PÅ SKINNBENETS NEDRE ENDE
MALLEOLUS MEDIALIS
SKINNBENETS FREMRE KANT
MARGO ANTERIOR
SKINNBENET
TIBIA
LEGGEN

-BESTÅR AV?
CRUS
*SKINNBENET TIBIA
*LEGGBENET FIBULA
STOR LÅRBENSKNOKKEL PÅ ØVRE FEMUR
TROCHANTER MAJOR
LÅRBENETS HALS
COLLUM FEMORIS
LÅRBENETS HODE
CAPUT FEMORIS
LÅRET, LÅRBENET

-HVA SLAGS BEN?
FEMUR

-RØRBEN
DEN FREMRE, ØVRE TAGGEN PÅ ILIUM
SIAS
GROPEN PÅ ØVRE DEL AV HOFTEBENET
FOSSA ILIACA
HOFTEKAMMEN
CRISTA ILIACA
BRYSTBENETS SPISS
PROCESSUS XIPHOIDEUS
BRYSTBENETS KROPP
CORPUS STERNI
BRYSTBENET

- HVA SLAGS BEN?
STERNUM

- FLATT BEN
RIBBEN

-HVA SLAGS BEN
COSTAE

-FLATE BEN
DEN LILLE LÅRBENSKNOKKELEN PÅ INNSIDEN AV ØVRE FEMUR
TROCHANTER MINOR
HOFTEBENET
OS COXAE
BEKKENET

-BESTÅR AV?
PELVIS

* 2 HOFTEBEN, OS COXAE
* KORSBENET, OS SACRUM
* HALEBENET, OS COCCYGIS
DE FRIE RIBBENA
COSTAE XI - XII

- ER IKKE FORBUNDET VIA RIBBENSBRUSKEN TIL BRYSTBENET
BRYSTKASSEN

-BESTÅR AV?
THORAX

* 12 BRYSTVIRVLER, Th1 - Th12
* 12 PAR RIBBEN, COSTAE I - XII
* BRYSTBENET, STERNUM
* RIBBENSBRUSKEN
DEN YTRE ANKELKULEN PÅ LEGGBENETS NEDRE ENDE
MALLEOLUS LATERALIS