Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Pamayanan
isa itong pook na maraming mag-anak ang namumuhay nang may pagkaka-isa at pagtutulungan.
Pamayanang Urban
Isang lungsod o bayan na ang bilang ng tao ay di bababa sa 500 sa bawat kilometro kwadrado sukat ng lupa.
Pamayanang Rural
Halos Kabaligtaran ng pamayanan urban, kaunti lamang ang naninirahan dito.
Rural at Urban
Ano ang halimbawa ng pamayanan ayon sa dami ng tao.
Pamayanan sa kapatagan
Matatagpuan sa malawak at patag na anyong-lupa.Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay dito.
Pamayanan sa Katubigan
Pangigisda ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao dito.
Pamayanan sa Kabundukan
Umaasa sa pagmimina bilang hanapbuhay. nakakakuha sila dito ng mga tanso, ginto, pilak at bakal.
Pamayanan sa Lungsod
Maaring nsa sa kapatagan, talampas at iba pang anyong-lupa. makikita ang mga propesyonal, mangangalakal at mangagawa.