Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hat
kosmom
cat
tusmiv
pet
kov tus menyuam aub
bed
lub txaj
can
lub poom
cup
lub khob
bag
lub thawv
desk
lub rooj
fox
aub havzoov
sock
thoom thaub
man
ib tustxiv
bun
lub khob noom
backpack
lub hnab ntawv
pot
lub lauj kaub
lock
lub nruas phoo
vest
lub cho
flag
tus chij
men
ob tus txiv neej
wig
lub hooj plaub hau
sun
lub hnub
cut
cab txiab
run
tus me nyuam dhia
box
lub thawv
mop
tus chuam tsev
gum
xis nkoos
rock
pob zeb
hen
poj qiab
fish
tus nres
jug
lub qhws
egg
lub qe
dots
cov qe qaum
lips
daim di ncauj
top
lub tub lub
leg
txhaistxeg
bug
tus kab
clock
lub moo
bus
lub tsheb npav
hill
lub pob tsoob
bag
lub hnab
bib
daim phuam npua me nyuam
zipper
tus xwb
map
daim duab
jet
lub nyob hoom
bat
tusmuav
net
lub vas
six
lej cau
mud
av nplaum