Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
domedag [²d'om:eda:g] noun
s(en). doomsday
yttersta dagen
domedagen
ände [²'en:de] noun
s2. end
slut, yttersta del (particularly in expressions of time)
änden ändar
ond [on:d] adj.
adj. wicked, evil
elak (also of sth. generally negative )
ont onda
hån [hå:n] noun
s(ett). scorn; derision, mockery
förakt; illvilligt förlöjligande
軽蔑
hånet
horn [ho:r_n] noun
s5. horn; antler
spetsig utväxt på djurhuvud (also used of the material)
hornet horn hornen
rannsakan [²r'an:sa:kan] noun
s(en) search, examination
tork|tumlare [²t'år:ktum:lare] noun
s(en) [tumble] drier
apparat där tvätt torkas med varmluft i en roterande trumma
-tumlar(e)n -tumlare -tumlarna
ludd [lud:] noun
s(ett) fluff, fuzz
trassel av tunna fibrer el. hår
綿毛、産毛
luddet
tumlar [²t'um:lar] verb
<A/x tumlar>
vI. tumble
välta (och rulla runt i fallet)
tumlade tumlat tumla(!)
diffus [dif'u:s] adj.
adj. diffuse, blurred
oskarp, dunkel
diffust diffusa
härva [²h'är:va] noun
s1. skeinもつれ; tangle; imbroglio
bunt med garn; virrvarr
härvan härvor
nämner [n'em:ner] verb
<A nämner x (för B);
A nämner (för B) att + S>
vIIa. mention
tala om i (förbigående)
nämnde nämnt nämn! nämna
veterligen
as far as is known
良く知られた
gyllene el. gyllne [²j'yl:ene] adj.
adj. golden
av guld; förgylld (figuratively also nlovely, happy, halcyonn)
återkommer [²'å:terkåm:er] verb
<A återkommer till x; x återkommer>
v. return
komma tillbaka
återkom återkommit återkom! återkomma
vrider [vr'i:der] verb
<A vrider (på) x; x/A vrider (på) sig>
v. turn
röra runt el. åt sidan, vända, snurra
vred vridit vrid! vrida
svävar [²sv'ä:var] verb
<A/x svävar>
vI. float
hänga i luften (figuratively "be undecided")
svävade svävat sväva(!)
fara [²f'a:ra] noun
s1. danger, risk
risk, farlighet
faran faror
i fara
in danger
stirrar [²st'ir:ar] verb
<A stirrar (på B/x)>
vI. stare
titta ihärdigt (utan att blinka)
stirrade stirrat stirra(!)
underlig [²'un:derlig] adj.
adj. strange, odd
konstig, egendomlig
underligt underliga
avgörande [²'a:vjö:rande]adj.
adj. decisive, conclusive
som avgör saken, väsentlig, definitiv
välgörenhet [²v'ä:ljö:renhe:t] noun
(sometimes with a derogatory tone)
s(en) charity
det att privat hjälpa människor som har det svårt
välgörenheten
gatu|kök
---fast-food stand /屋台
gräver [gr'ä:ver] verb
<A gräver (upp/ner etc x)>
vIIa. dig /kasta upp jord; göra grop i marken
grävde grävt gräv! gräva
färsk [fär_s:k] adj.
adj. fresh /nyligen framställd eller skördad /新鮮な
färskt färska
gröt [grö:t] noun
s2. porridge /おかゆ、雑炊
gröten
havre [²h'a:vre] noun
s(en). oats/えん麦
havren
gryn [gry:n] noun
s5. grain/穀粒
grynet gryn grynen
lingon [²l'ing:ån] noun
s5. lingonberry/こけもも
lingonet lingon lingonen
råg [rå:g] noun
s(en). rye/ライ麦
rågen
sirap [²s'i:rap] noun
s(en). syrup, treacle/
sirapen
hallon [²h'al:ån] noun
s5. raspberry/えぞいちご
hallonet hallon hallonen
spad [spa:d] noun
s5. broth /vatten som man kokat mat i; buljong/ die Brühe
spadet spad spaden
husmans|kost [²h'u:sman:skås:t] noun
s(ett). home cooking, plain fare/enkel (svensk) mat, vardagsmat /家庭料理
-kosten
hackar [²h'ak:ar] verb
vI. chop, cut/(包丁などで)切り刻む
hackade hackat hacka(!)
inälvor [²'in:el:vor] noun
s. bowels, intestines /Eingeweide pl. /内臓
pölsa [²p'öl:sa] noun
s(en). hash /en maträtt som består av bl a malda inälvor /細切れ肉の料理
pölsan
ister|band [²'is:terban:d] noun
s5. a kind of smoked sausage/Griebenwurst /
-bandet -band -banden
korvkaka
der Leberpudding -s -s el.-e
gräddar [²gr'ed:ar] verb
vI. bake, fry/backen
(フライパンで)焼く、揚げる
gräddade gräddat grädda(!)
ärtsoppa
---pea soup
kåldolmar
die Kohlroulade
dill|kött -et
---mutton with dill sauce
kalas [kal'a:s]
s5. party/
kalaset kalas kalasen
ansjovis [ansj'o:vis] noun
s2. tinned sprats(=スプラットイワシ) cured in brine(=塩水)
ansjovisen ansjovisar
frestelse [²fr'es:telse] noun
s3. temptation
/die Versuchung
frestelsen frestelser
avskyr [²'a:vsjy:r] verb
vIIa. abhor
/verabscheuen
/嫌う
avskydde avskytt avsky(!)
bevarar [bev'a:rar] verb
vIIa. preserve/
bevarade bevarat bevara(!)
företeelse [²f'ö:rete:else] noun
s3. phenomenon, occurrence
/något som finns
/die Erscheinung -en
företeelsen företeelser
fånig [²f'å:nig] adj.
adj. silly, stupid
/dum, larvig
/blöd, idiotisch, albern
fånigt fåniga
osynlig [²'o:syn:lig] adj.
adj. invisible
/som man inte ser /unsichtbar
osynligt osynliga
tystnad [²t'ys:tnad] noun
s(en) silence
/die Stille; das Schweigen
tystnaden
tillrätta|visar [²tilr'et:avi:sar] verb
<A tillrätta|visar B>
vI. rebuke ~をしかる
/förebrå
/zurechtweisen
-visade -visat -visa(!)
hålla koll på något
---keep an eye on sth
ha koll på ngt
etw. packen 理解する
iakttar [²'i:akta:r] verb
<A iakttar x>
v*. observe
/noga se på, lägga märke till
/beobachten
iakttog iakttagit iaktta(!)
sorgsen [²s'år:jsen] adj.
<sorgsen (över x)>
adj. sad, sorrowful
/som känner sorg, ledsen
/traurig
sorgset sorgsna
tvärstopp
plötzliches Anhalten
ovanlig [²'o:va:nlig] adj.
adj. unusual
/sällsynt
/ungewöhnlich
ovanligt ovanliga
benhård adj.
adj. steinhart
besvärlig [besv'ä:rlig] adj.
adj. troublesome, difficult,
/mödosam, jobbig
/beschwerlich, lästig
besvärligt besvärliga
vanligtvis [²v'a:nlitvi:s]
usually
/gewöhnlich