Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
brygga [²br'yg:a] noun
s1. landing-stage, jetty; bridge /utbyggnad i vatten; plattform (på båt)
bryggan bryggor
metar [²m'e:tar] verb
vI. angle, fish /fiska med spö
metade metat meta(!)
alldeles [²'al:deles] adv.
adv. quite, altogether, absolutely, perfectly
njuter [nj'u:ter] verb
v. enjoy /ha lustkänslor (inför något)
njöt njutit njut! njuta
glittrande
glitzy /けばけばしさ
förbi [förb'i:] adv.
adj. past
tillfällig [²t'il:fel:ig] adj.
adj. temporary /övergående, provisorisk
tillfälligt tillfälliga
trakt [trak:t] noun
s3. region, parts /geografiskt område (used especially in the country)
trakten trakter
dyker [d'y:ker] verb
v. vIIb. dive /störta sig el. hoppa med huvudet före
dök (el. dykte) dykt dyk! dyka
skaffar [²sk'af:ar] verb
vI. get, get hold of, obtain /ordna (fram), få fram
skaffade skaffat skaffa(!)
torg [tår:j] noun
s5. square; market /större öppen plats i en stad; marknad
torget torg torgen
fiskeflotta---
fishing fleet(=船団)