Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
uppdrag [²'up:dra:g] noun
s5. commission,委任
tilldelat arbete som skall utföras inom en viss tid

{utföras=perform}
uppdraget uppdrag uppdragen
på uppdrag av regeringen---
commissioned by the Government
gal [ga:l] verb
vIV-2. crow
låta som en tupp


{IV-2:a-o-a}
gol galit gala
såvitt [så:v'it:] adv.
adv. as far as
såvitt jag vet kommer hon kl. 3---
as far as I know she will arrive at 3 o'clock
sätter [s'et:er] verb
<A sätter x i/på y>
vII-b´. put, place
placera
satte satt sätt! sätta
sätta något i fråga ("ifrågasätta")---
bring sth. into question ("question sth.")
biter [b'i:ter] verb
<A biter B; A biter i/om etc x>
vIV-1. bite
sätta tänderna i (för att äta, attackera etc)

{IV-1:i-e-i}
bet bitit bit! bita
väljer [v'el:jer] verb

<A väljer mellan x och y; A väljer x/att + INF>
vII-a´. choose
bestämma sig för (en av flera möjligheter) (particularly "elect" "appoint (by vote)")
valde valt välj! välja
en ansöka
s. apply