Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
avund|sjuk [²'a:vun:dsju:k] adj.
<avund|sjuk (på B/x)>
adj. envious, jealous
missunnsam
-sjukt -sjuka
sjö|sjuk [²sj'ö:sju:k] adj.
adj. seasick
som mår illa av att en båt gungar
-sjukt -sjuka
magsjuk
suffering from a stomach disorder
svart|sjuk [²sv'ar_t:sju:k] adj.
adj. -sjukt -sjuka
jealous
åk|sjuk [²'å:ksju:k] adj.
adj. travel (motion) sick
illamående vid resa
-sjukt -sjuka
ett år sedan
a year ago
sårar [²s'å:rar] verb
<A/x sårar B>
vI. hurt, wound
(figuratively "make sby feel unhappy and offended")
sårade sårat såra(!)
hon sårar mig med sina *ideliga *anmärkningar---
I am hurt by her constant criticism
*idelig=絶え間ない
*anmärkning [²'an:mär:kning]=criticism, complaint
tings|rätt [²t'ing:sret:] noun
s3. district (city) court
地方裁判所
-rätten -rätter
hets [het:s] hetsen noun
s1-. persecution; agitation
förföljelse; uppvigling
hets mot folkgrupp---
agitation against an ethnic group
brott [bråt:] noun
s5. crime, offence
det att bryta mot lagen, olaglig handling
brottet brott brotten
hov|rätt [²h'å:vret:] noun
s3. court of appeal ((英))控訴院:最高法院(Supreme Court of Judicature)の第二控訴審
allmän domstol där man kan överklaga en dom från tingsrätten
-rätten -rätter
avgör [²'a:vjö:r] verb
<A/x avgör y/FRÅGESATS>
vIIa. decide, conclude, settle
bestämma, fälla utslag
avgjorde avgjort avgör! avgöra
det är svårt att avgöra vem som har rätt---
it is hard to decide who is right
bryter [br'y:ter] verb
<A bryter (mot) x>
IV6. break
komma i konflikt med (lagar etc), inte uppfylla, kränka
bröt brutit bryt! bryta
frikänner [²fr'i:cen:er] verb
<A frikänner B>
vII1. acquit 無罪とする
förklara oskyldig
frikände frikänt frikänn! frikänna
lyder [l'y:der] verb
<A lyder B/x>
vIIa. obey
göra som någon annan vill
lydde (el. löd) lytt lyd! lyda
åtalar [²'å:ta:lar] verb
<A åtalar B (för x)>
vI. charge, prosecute, indict
anklaga inför domstol
åtalade åtalat åtala(!)
dom [dom:] noun
s2. judgment, sentence
rättens beslut efter rättegång
domen domar