Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
skåde|spelare [²sk'å:despe:lare] noun
s actor
person som spelar teater, aktör
-spelar(e)n -spelare -spelarna
småningom [²sm'å:ningåm:] adv.
adv. gradually, by degrees, little by little
efter hand, med tiden
åska [²'ås:ka] noun
s1 thunder
åskan
snickare [²sn'ik:are] noun
s carpenter, joiner
hantverkare som arbetar med trä
snickar(e)n snickare snickarna
förvånar [förv'å:nar] fverb
A/x förvånar B
v1
göra häpen, överraska
örvånade förvånat förvåna(!)
skäller [sj'el:er] verb
v2a bark, yelp, cry; abuse, scold
skällde skällt skäll! skälla
tillbringar [²t'il:bring:ar] verb
v1 spend
tillbringade tillbringat tillbringa(!)